Telugu

April 12, 2011

శ్రీ రామ భుజంగ స్తోత్రము

రామ భుజంగం స్తోత్ర  – ప్రేయర్ ఒఫ్ లార్డ్ శ్రీ రామ్

విషుధాం పరం సాచిడానంద రూపం,
గుణాధర మాధార హీనం వారెనయం,
మహంతం విభంతం గుహంథం గుణంతం,
సుఖాంతం స్వయంధామ రామం ప్రాపాధ్యే. 1

శివం నిత్యమేకం విభూం తారకాఖ్యం,
సుఖాకరమకర శూన్యం సుమాణ్యం,
మహేశాం కాలేశం సురేశం పారేసం,
నారెశం నిరీసం మహీశాం ప్రాపాధ్యే. 2

యాదా వర్నయాల్ కర్నమూలే అంతకాలే,
షివో రామ రమెతీ రమెతీ కస్యం,
తదేకం పరం తారక బ్రహ్మ రూపం,
భాజేహాం, భాజేహాం, భాజేహాం, భాజేహాం. 3

మహా రత్న పీతే శుభే కల్ప మూలే,
శుకాసీణమాధిత్య కోటి ప్రకాశం,
సదా జానకి లక్ష్మణోపేత్మేకం,
సదా రామచంద్రం భాజేహాం, భాజేహాం. 4

క్వణాధ్ రత్న మంజీర పాడరవిందం,
లాసం మేఖాల చారు పీఠంబరాద్యం,
మహా రత్న హరోళ్లసాట కౌస్టుభంగం,
నాభా చంజరి మంజరి లోల మలమ్. 5

లాడాడ్ చంద్రిక స్మెర సొన ధరభం,
సముధ్ృత్ పఠంగేండు కోటి ప్రకాశం,
నామాద్ బ్రహ్మ రూధ్ృాధి కోతీర రత్న,
స్ఫురత్ కాంతి నీరాజణరధాధగ్రీమ్. 6

పుర ప్రంజలి నంజనేయాధి భక్తం,
స చిన్ మూధ్రాయ భద్రయ భోధయంతం,
భాజేహాం, భాజేహాం సదా రామచంద్రం,
త్వడన్యం న మానయే న మానయే న మానయే. 7

యాదా మద్సమీపం కృతాంత సామేథ్యా,
ప్రచంద ప్రకోపైర్ భాటైర్ భీశయేం మాం,
తడ విష్కరోషి త్వడీయం స్వరూపం,
సదా ఆపాత్ ప్రణాసం సాకోడండ బాణం. 8

నిజె మనసే మంధిరె సంనిదెహి,
ప్రసీదా, ప్రసీధ ప్రభో రామచంద్ర,
స సౌమిత్రినా కైకేయి నందనేనా,
స శాక్తను భక్త్యా చ సంసేవ్యమన. 9

స్వభక్తగ్రగాణ్యై కపీశైర్ మహెసై,
నీకైరా నేకై చ రామ, ప్రసీధ,
నమస్తే నమొస్త్వీసా, రామ ప్రసీదా,
ప్రసాడి ప్రసాడి ప్రకాశం, ప్రభో మాం. 10

త్వమేవసి దైవం, పరం మే యధేకం,
సూ చైతన్య మెతత్ త్వడన్యం న మానయే,
యదో భూడమేయం వీయాద్వాయు తెజో,
జలోపాధి కాయం చారం చ ఆచారం చ. 11

నామ సాచిడానంద రూపాయ తస్‌మై,
నమో దేవ దేవాయా రామయ తుభ్యం,
నమో జానకి జీవీతెశయ తుభ్యం,
నామ పుండరికయాతాక్షయ తుభ్యం. 12

నమో భక్తి యుక్తానురక్తాయ తుభ్యం,
నమో పుణ్య పున్‌జై కలభ్యాయ తుభ్యం,
నమో వేదా వేద్యయ చదయాయ పుమ్సే,
నామ సుండ్రాయిందిరా వల్లభయ. 13

నమో విశ్వ కర్త్‌రే, నమో విశ్వ హార్త్‌రే,
నమో విశ్వ భోక్త్రే, నమో విశ్వ భర్థ్రే,
నమో విశ్వ నెత్రే, నమో విశ్వ జెతరే,
నమో విశ్వ పిత్రే, నమో విశ్వ మాత్రే. 14

నమస్తే, నమస్తే సమస్త ప్రపంచ,
ప్రభోగ, ప్రయోగ, ప్రమాణ, ప్రవెణా,
మధీయాం మంస్త్వాత్ పద ద్వంద్వ సేవాం,
విధాతూం ప్రవృతం సుఖ చైతన్య సిధ్య. 15

శిలపి త్వాదాంగ్రిక్షమ సంగిరేను,
ప్ర్శాధాధి చైతన్య మధత రామ,
నమస్త్వాత్ పద ద్వంద్వ సేవ విధనాథ్,
సుచాతన్య మేతీతి కిమ్ చిత్రమత్ర? 16

పవిత్రం చరిత్రం విచిత్రం త్వాధీయాం,
నారా యే స్మరంత్యాణ్వహం రామచంద్ర,
భవంతం భావాంతం భారంతం భజన్‌తో,
లాభంతే కృతాంతం న పాస్యంత్యతో అంతే. 17

స పుణ్య స గన్యా సరంయో మామాయం,
నారో వేదా యో దేవ చూడమణిం త్వం,
సాధ్కరామేకం, చిదాన్న్ద రూపం,
మనో వగా గమ్యం పరం ధమ రామ. 18

ప్రచంద, ప్రతాప ప్రభావాభి భూత,
ప్రభుతారి వీర, ప్రభో రామచంద్ర,
బలం దే కాదం వర్న్యతే అతేవా బల్యే,
యదో ఆగండి చండీస కోదండ దండం.19

దాశగ్రీవముగ్రామ్ సపుత్రం సమిత్రం,
సారి దుర్గమాడ్యాస్తరక్షోగనేశాం,
భవంతం వీణా రామ, వీరో నారో వా,
అశూరో వా ఆమరో వా జాయేత్ కస్ట్రిళొఖ్యాం? 20

సదా రామ రమెతీ రామామృతం దే,
సదా రామ మనంద నిశ్యంద కాండం,
పీబంతం నామంతం సుధాంతం హసంతం,
హనుమంత మంతర్ భజే తాం నీతంతం. 21

సాద్ రామ రమెతీ రామామృతం దే,
సదా రామమానంద నిశ్యాంత కాండం,
పీబన్ ఆన్వాహం నన్వాహం నైవా మృతయోర్,
బిభేమీ ప్రసదాదశదా తవైవ. 22

అసీతాసామేతైరకోటండ భూషై,
సౌమిత్రి వంధ్యర్ చండ ప్రతపైర్,
అలంకెస కలైర్ సుగ్రీవ మీత్రైర్,
రామభి దేయారలం దైవతైర్ న. 23

అవీరసనస్థైర్ చిన్ ముద్రికడ్యైర్,
భ్క్‌తంజనేయాధి తత్వ ప్రకశైర్,
ఆమంధార మూలైర్ మంధార మలైర్,
రామభి దేయారలం దైవతైర్ న. 24

ఆసింధూ ప్రకోపైర్ వంధ్య ప్రతపైర్,
బంధు ప్రాయణైర్ మందశ్‌మితసయైర్,
దండ ప్రవసైర్ గండ ప్రబోధైర్,
రామభి దేయారలం దైవతైర్ న. 25

హరే రామ సీతాపతే రవనరె,
ఖరరే మూరరే అసూరరే పారేతి,
లాపంతం నయంతం సదా కాలమేవం,
సమలోకయలోకాయా శేష బంధో. 26

నమస్తే సుమిత్ర సుపుత్రభి వంధ్య,
నమస్తే సదా కైకేయి నందనేదయా,
నమస్తే సదా వనారాధీస భంధో,
నమస్తే, నమస్తే సదా రామచంద్ర. 27

ప్రసీధ, ప్రసీధ, ప్రచంద ప్రతాప,
ప్రసీధ, ప్రసీధ, ప్రచందారి కల,
ప్రసీధ, ప్రసీధ, ప్రపన్ననుకంపిం,
ప్రసీధ, ప్రసీధ, ప్రభో రామచంద్ర. 28

భుజంగప్రయతం పరం వేదా సారం,
మూఢ రామచంద్రశ్య భక్త్యా చ నిత్యం,
పదం సంతతం చింతయం ప్రాంతరంగే,
స ఎవ స్వయం రామచంద్ర స ధాన్య. 29

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress