Telugu

November 29, 2011

శ్రీ శ్రీనివాసగద్యం

శ్రీ శ్రీనివాసగద్యం

 
శ్రీమదఖిలమహీమండలమండనధరణీధర
మండలాఖండలస్య, నిఖిలసురాసురవందిత
వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల
సింహాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనా
చలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాథముఖ
బోధనిధివీథిగుణసాభరణ సత్వనిధి తత్వనిధి
భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద
పరమపురుషకృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ
గలద్గనగంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగ గుణ
రామానుజముని నామాంకిత బహు భూమాశ్రయ
సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత
విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస
నిర్ఘరానంతార్యాహర్య ప్రస్రవణధారాపూర విభ్రమద
సలిలభరభరిత మహాతటాక మండితస్య, కలికర్దమ
మలమర్దన కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ
మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజసలిల
సమజ్జన నమజ్జన నిఖిలపాపనాశన పాపనాశన
తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక జరాదిపీడిత
నిరార్తిజీవన నిరాశ భూసుర వరాతిసుందర
సురాంగనారతి కరాంగసౌష్ఠవ కుమారతాకృతి
కుమారతారక సమాపనోదయ దనూనపాతక
మహాపదామయ విహాపనోదిత సకలభువన విదిత
కుమారధారాభిధాన తీర్థాధిష్ఠితస్య, ధరణితల
గతసకల హతకలిల శుభసలిల గతబహుళ వివిధమల
హతిచతుర రుచిరతర విలోకనమాత్ర విదళిత వివిధ
మహాపాతక స్వామిపుష్కరిణీ సమేతస్య,
బహుసంకట నరకావట పతదుత్కట కలికంకట
కలుషోద్భట జనపాతక వినిపాతక రుచినాటక
కరహాటక కలశాహృత కమలారత శుభమంజన
జలసజ్జన భరభరిత నిజదురిత హతినిరత జనసతత
నిరస్తనిరర్గళ పేపీయమాన సలిల సంభృత విశంకట
కటాహతీర్థ విభూషితస్య, ఏవమాదిమ
భూరిమంజిమ సర్వపాతక గర్వహాపక సిన్ధుడంబర
హారిశంబర వివిధవిపుల పుణ్యతీర్థనివహ నివాసస్య,
శ్రీమతో వేంకటాచలస్య, శిఖిరశేఖరమహాకల్పశాఖీ,
ఖర్వీభవదతి గర్వీకృత గురుమేర్వీశగిరి ముఖోర్వీధర
కులదర్వీకర దయితోర్వీధర శిఖిరోర్వీ సతత
సదూర్వీకృతి చరణఘ నవ గర్వచర్వణనిపుణ
తనుకిరణమసృణిత గిరిశిఖర శేఖరతరునికర తిమిరః,
వాణీపతిశర్వాణీ దయితేన్ద్రాణిశ్వర ముఖ
నాణీయోరసవేణీ నిభశుభవాణీ నుతమహిమాణీయ
స్తన కోణీ భవదఖిల భువనభవనోదరః, వైమానికగురు
భూమాధిక గుణ రామానుజ కృతధామాకర
కరధామారి దరలలామాచ్ఛకనక దామాయిత
నిజరామాలయ నవకిసలయమయ
తోరణమాలాయిత వనమాలాధరః, కాలాంబుద
మాలానిభ నీలాలక జాలావృత బాలాబ్జ సలీలామల
ఫాలాంకసమూలామృత ధారాద్వయావధీరణ
ధీరలలితతర విశదతర ఘన ఘనసార
మయోర్ధ్వపుండ్ర రేఖాద్వయరుచిరః, సువికస్వర
దళభాస్వర కమలోదర గతమేదుర నవకేసర
తతిభాసుర పరిపింజర కనకాంబర కలితాదర
లలితోదర తదాలంబ జంభరిపు మణిస్తంభ
గంభీరిమదంభస్తంభ సముజ్జృంభమాణ
పీవరోరుయుగళ తదాలంబ పృథుల కదలీ ముకుల
మదహరణజంఘాల జంఘాయుగలః, నవ్యదల
భవ్యమల పీతమల శోణిమ లసన్నృదుల
సత్కిసలయాశ్రుజలకారి బల శోణతల పదకమల
నిజాశ్రయ బలబందీకృత శరదిందుమండలీ
విభ్రమదాదభ్ర శుభ్ర పునర్భవాధిష్ఠితాంగుళీగాఢ
నిపీడిత పద్మాసనః, జానుతలావధి లమ్బ విడంబిత
వారణ శుండాదండ విజృంభిత నీలమణీమయ
కల్పకశాఖా విభ్రమదాయి మృణాళలతాయిత
సముజ్జ్వలతర కనకవలయ వేల్లితైకతర
బహుదండయుగళః, యుగపదుదిత కోటి ఖరకర
హిమకర మండల జాజ్వల్యమాన సుదర్శన
పాంచజన్య సముత్తుంగిత శృంగాపర బాహు
యుగళః, అబినవశాణ సముత్తేజిత మహామహా
నీలఖండ మదఖండన నిపుణ నవీన పరితప్త
కార్తస్వర కవచిత మహనీయ పృథుల సాలగ్రామ
పరంపరా గుంభిత నాభిమండల పర్యంత లంబమాన
ప్రాలంబదీప్తి సమాలంబిత విశాల వక్షఃస్థలః,
గంగాఘర తుంగాకృతి భంగావళి భంగావహ
సౌధావళి బాధావహ ధారానిభ హారావళి దూరాహత
గేహాంతర మోహావహ మహిమ మసృణిత
మహాతిమిరః, పింగాకృతి భృంగార నిభాంగార
దళాంగామల నిష్కాసిత దుష్కార్యఘ నిష్కావళి
దీపప్రభ నీపచ్చవి తాపప్రద కనకమాలికా పిశంగిత
సర్వాంగః, నవదళిత దళవలిత మృదులలిత
కమలతతి మదవిహతి చతురతర పృథులతర
సరసతర కనకసరమయ రుచిరకంఠికా
కమనీయకంఠః, వాతాశనాధిపతి శయన కమన
పరిచరణ రతిసమేతాఖిల ఫణధరతతి మతికరవర
కనకమయ నాగాభరణ పరివీతాఖిలాంగా వగమిత
శయనభూతాహిరాజ జాతాతిశయః, రవికోటీ
పరిపాటీ ధరకోటీ రవరాటీ కితవీటీ రసధాటీ
ధరమణిగణకిరణ విసరణ సతతవిధుత తిమిరమోహ
గార్భగేహః, అపరిమిత వివిధభువన భరితాఖండ
బ్రహ్మాండమండల పిచండిలః, ఆర్యధుర్యానంతార్య
పవిత్ర ఖనిత్రపాత పాత్రీకృత నిజచుబుక గతవ్రణకిణ
విభూషణ వహనసూచిత శ్రితజన వత్సలతాతిశయః,
మడ్డుడిండిమ ఢమరు జర్ఘర కాహళీ పటహావళీ
మృదుమద్దలాది మృదంగ దుందుభి ఢిక్కికాముఖ
హృద్య వాద్యక మధురమంగళ నాదమేదుర
నాటారభి భూపాళ బిలహరి మాయామాళవ గౌళ
అసావేరీ సావేరీ శుద్ధసావేరీ దేవగాంధారీ ధన్యాసీ
బేగడ హిందుస్తానీ కాపీ తోడి నాటకురుంజీ శ్రీరాగ
సహన అఠాణ సారంగీ దర్బారు పంతువరాళీ వరాళీ
కల్యాణీ భూరికల్యాణీ యమునాకల్యాణీ హుశేనీ
జంఘెఠీ కౌమారీ కన్నడ ఖరహరప్రియా కలహంస
నాదనామక్రియా ముఖారీ తోడీ పున్నాగవరాళీ
కాంభోజీ భైరవీ యదుకులకాంభోజీ ఆనందభైరవీ
శంకరాభరణ మోహన రేగుప్తీ సౌరాష్ట్రీ నీలాంబరీ
గుణక్రియా మేఘగర్జనీ హంసధ్వని శోకవరాళీ
మధ్యమావతీ జేంజురుటీ సురుటీ ద్విజావంతీ
మలయాంబరీ కాపిపరశు ధనాసిరీ దేశికతోడీ
ఆహిరీ వసంతగౌళీ పంతు పాక్ కేదారగౌళ
కనకాంగీ రత్నాంగీ గానమూర్తీ వనస్పతీ
వాచస్పతీ దానవతీ మానరూపీ సేనాపతీ
హనుమత్తోడీ ధేనుకా నాటకప్రియా కోకిలప్రియా
రూపవతీ గాయకప్రియా వకుళాభరణం చక్రవాకం
సూర్యకాంతం హాటకాంబరీ ఘంకారధ్వనీ నటభైరవీ
కీరవాణీ హరికాంభోదీ ధీరశంకరాభరణ నాగానందినీ
యాగప్రియాది విసృమర సరస గానరసేత్యాది
సంతత సంతన్యమాన నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ
మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ
కృతానంద శ్రీమదానందనిలయ విమానవాసః,
సతత తతపద్మాలయా పదపద్మరేణు సంచితవక్షస్తట
పటవాసాః (శ్రిమదహోబిల లక్ష్మీనృసింహారాధనేన
సంప్రాప్త పద్మావతీ పరిణయ మహోత్సవః) శ్రీశ్రీనివాసః
సుప్రసన్నో విజయతాం.
శ్రీమదలర్మేల్మంగా నాయికాసమేతః
శ్రీశ్రీనివాస స్వామీ సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భూత్వా,
పవన పాటలీ పాలాశ బిల్వ పున్నాగ
చూత కదళీ చందన చంపక మంజుళ మందార
హింజులాది తిలక మాతులుంగ నారికేళ క్రౌంచాశోక
మాధూకామలక హిందుక నాగకేతక పూర్ణకుంద
పూర్ణగంధ రస కంద వన వంజుళ ఖర్జూర సాల
కోవిదార హింతాల పనస వికట వైకసవరుణ తరుఘమరణ
విచుళంకాశ్వత్థ యక్ష వసుధ వర్మాధ మన్త్రిణీ తిన్త్రిణీ బోధ న్యగ్రోధ
ఘటవటల జంబూమతల్లీ వీరతచుల్లీ వసతి వాసతీ
జీవనీ పోషణీ ప్రముఖ నిఖిల సందోహ తమాల
మాలా మహిత విరాజమాన చషక మయూర హంస
భరద్వాజ కోకిల చక్రవాక కపోత గరుడ నారాయణ
నానావిధ పక్షిజాతి సమూహ బ్రహ్మ క్షత్రియ వైశ్య
శూద్ర నానాజాత్యుద్భవ దేవతా నిర్మాణ మాణిక్య
వజ్ర వైఢూర్య గోమేధిక పుష్యరాగ పద్మరాగేంద్రనీల
ప్రవాళమౌక్తిక స్ఫటిక హేమ రత్నఖచిత
ధగద్ధగాయమాన రథగజ తురగ పదాతి సేనా
సమూహ భేరీ మద్దళ మురవక ఘల్లరీ శంఖ కాహళ
నృత్యగీత తాళవాద్య కుంభవాద్య పంచముఖవాద్య
అహమీమార్గన్నటీవాద్య కిటికుంతలవాద్య
సురటీచౌండోవాద్య తిమిలకవితాళవాద్య,
తక్కరాగ్రవాద్య ఘంటాతాడన బ్రహ్మతాళ సమతాళ
కొట్టరీతాళ ఢక్కరీతాళ ఎక్కాళ ధారావాద్య పటహ
కాంస్యవాద్య భరతనాట్యాలంకార కిన్నర కింపురుష
రుద్రవీణా ముఖవీణా వాయువీణా తుంబురువీణా
గాంధర్వవీణా నారదవీణా స్వరమండల రావణహస్త
వీణాస్తక్రియాలంక్రియాలంకృతానేకవిధవాద్య
వాపీకూపతటాకాది గంగాయమునా రేవావరుణా
శోణనదీశోభనదీ సువర్ణముఖీ వేగవతీ వేత్రవతీ క్షీరనదీ
బహునదీ గరుడనదీ కావేరీ తామ్రపర్ణీ ప్రముఖాః
మహాపుణ్యనద్యః సజలతీర్థైః సహోభయకూలంగత
సదాప్రవాహ ఋగ్యజుస్సామాథర్వణ వేదశాస్త్రేతిహాస
పురాణ సకలవిద్యాఘోష భానుకోటిప్రకాశ చంద్రకోటి
సమాన నిత్యకల్యాణ పరంపరోత్తరోత్తరాభివృద్ధి
ర్భూయాదితి భవంతో మహంతోనుగృహ్ణంతు,
బ్రహ్మణ్యో రాజా ధార్మికోస్తు, దేశోయం నిరుపద్రవోస్తు,
సర్వే సాధుజనాస్సుఖినో విలసంతు, సమస్తసన్మంగళాని సంతు,
ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిరస్తు, సకలకల్యాణ సమృద్ధిరస్తు.

~ ఇతి శ్రీశ్రీనివాసగద్యం శ్రీశైల శ్రీరంగాచార్యై రచితం సంపూర్ణం ~

tags: sri srinivasa gadyamu in telugu, gayamulu in telugu, venkateswara gadhyam, sri srinivasa ghadyamu, telugu gadyamulu, sri srinivasa mantras slokas, puja, saturday pujas, sri venkateswaragayamu, lipi, telugu devotionals songs

శ్రీ గోవింద నామములు – గోవిందా హరి గోవిందా

Filed under: శ్రీ వేంకటేశ్వర — admin @ 12:21 am

శ్రీ వేంకటేశ్వర గోవింద నామములు

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా
శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
భక్తవత్సలా గోవిందా
భాగవతప్రియా గోవిందా
నిత్యనిర్మలా గోవిందా
నీలమేఘశ్యామ గోవిందా
పురాణపురుషా గోవిందా
పుండరీకాక్షా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకులనందన గోవిందా

* * *

నందనందనా గోవిందా
నవనీత చోర గోవిందా
పశుపాలక శ్రీ గోవిందా
పాపవిమోచన గోవిందా
దుష్టసమ్హార గోవిందా
దురిత నివారణ గోవిందా
శిష్టపరిపాలక గోవిందా
కష్టనివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

వజ్రమకుటధర గోవిందా
వరాహమూర్తివి గోవిందా
గోపీజనలోల గోవిందా
గోవర్ధనద్ధార గోవిందా
దశరథనందన గోవిందా
దశముఖ మర్దన గోవిందా
పక్షివాహన గోవిందా
పాండవప్రియ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

మత్యకూర్మా గోవిందా
మధుసూదన హరి గోవిందా
వరాహ నరసింహ గోవిందా
వామన భృగురామ గోవిందా
బలరామానుజ గోవిందా
బౌద్ధకల్కిధర గోవిందా
వేణుగాన ప్రియ గోవిందా
వెంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

సీతానాయక గోవిందా
శ్రితపరిపాలక గోవిందా
దరిద్రజనపోషక గోవిందా
ధర్మసంస్థాపక గోవిందా
అనాథ రక్షక గోవిందా
ఆపద్బాంధవ గోవిందా
శరణాగతవత్సల గోవిందా
కరుణాసాగర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

కమలదళాక్ష గోవిందా
కామితఫలదాతా గోవిందా
పాపవినాశక గోవిందా
పాహిమురారే గోవిందా
శ్రీముద్రాంకిత గోవిందా
శ్రీవత్సాంకిత గోవిందా
ధరణీనాయక గోవిందా
దినకరతేజా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

పద్మావతీప్రియ గోవిందా
ప్రసన్నమూర్తీ గోవిందా
అభయహస్త ప్రదర్శన గోవిందా
మర్త్యావతారా గోవిందా
శంఖచక్రధర గోవిందా
శార్గగదాధర గోవిందా
విరజాతీర్థస గోవిందా
విరోధిమర్దన గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

సాలగ్రామధర గోవిందా
సహస్రనామా గోవిందా
లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా
లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా
కస్తూరితిలక గోవిందా
కాంచనాంబరధర గోవిందా
గరుడవాహన గోవిందా
గజరాజరక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

వానరసేవిత గోవిందా
వారధిబంధన గోవిందా
ఏడుకొండలవాడ గోవిందా
ఏకస్వరూపా గోవిందా
శ్రీరామకృష్ణా గోవిందా
రఘుకులనందన గోవిందా
ప్రత్యక్షదేవా గోవిందా
పరమదయాకర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

వజ్రకవచధర గోవిందా
వైజయంతిమాలా గోవిందా
వడ్డికాసులవాడ గోవిందా
వసుదేవతనయా గోవిందా
బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా
భిక్షుక సంస్తుత గోవిందా
స్త్రీపుంరూపా గోవిందా
శివకేశవమూర్తి గోవిందా
బ్రహ్మాండరూపా గోవిందా
భక్త రక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

నిత్యకళ్యాణ గోవిందా
నీరజనాభ గోవిందా
హాతీరామప్రియ గోవిందా
హరిసర్వోత్తమ గోవిందా
జనార్దనమూర్తి గోవిందా
జగత్సాక్షిరూపి గోవిందా
అబిషేకప్రియ గోవిందా
ఆపన్నివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

రత్నకిరీటా గోవిందా
రామానుజనుత గోవిందా
స్వయంప్రకాశా గోవిందా
ఆస్రితపక్ష గోవిందా
నిత్యశుభప్రద గోవిందా
నిఖిలలోకేశా గోవిందా
ఆనందరూప గోవిందా
ఆద్యంతరహితా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

ఇహపరదాయక గోవిందా
ఇభరాజరక్షక గోవిందా
పరమదయాళో గోవిందా
పద్మనాభ హరి గోవిందా
తిరుమలవాసా గోవిందా
తులసీ వనమాల గోవిందా
శేషాద్రి నిలయ గోవిందా
శేష శాయిని గోవిందా
శ్రీనివాస శ్రీ గోవిందా
శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకులనందన గోవిందా

* * *

tags: sir venkateshwara govinda namalu, govinda namas in telugu, govindanamalu telugulo, sri govinda namalu, sri venkatesha govinda namas online, downlaod, in telugu lipi, lord venkatesa namalu, sri venkatesa govinda namamulu

శ్రీ వేంకటేశ్వర సర్వస్వము

Filed under: శ్రీ వేంకటేశ్వర — admin @ 12:09 am

శ్రీ వేఙ్కటేశ్వర సర్వస్వము

గోవింద వేఙ్కటేశ గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశ గోవింద శ్రీనివాసా

తిరుమల తిరుపతి శ్రీనారాయణ గోవింద వేఙ్కటేశ
కలియుగ వరదా కామిత ఫలదా గోవింద శ్రీనివాసా
వరాహ క్షేత్ర వాస శ్రీపతే గోవింద వేఙ్కటేశ
వల్మీక దహే వాసుదేవ శ్రీ గోవింద శ్రీనివాసా
వకుళమాలిక సుపుత్ర శ్రీ హరే  గోవింద వేఙ్కటేశ
పద్మావతీ మానసచోర  గోవింద శ్రీనివాసా
ఆకాశరాజ జామాత శ్రీ  గోవింద వేఙ్కటేశ
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

శ్రీ శేషశైల శిఖర నివాస గోవింద వేఙ్కటేశ
కమనీయ దివ్య గరుడాద్రి వాస గోవింద శ్రీనివాసా
శ్రీ వేఙ్కటాద్రి చిన్మయ రూప గోవింద వేఙ్కటేశ
నారాయణాద్రి శిఖర నివాసా  గోవింద శ్రీనివాసా
వృషభాద్రి వాస ఋషిజన వందిత  గోవింద వేఙ్కటేశ
వృషాద్రి వాసా వేఙ్కట రమణ గోవింద శ్రీనివాసా 
అంజనాద్రీశ ఆర్షిత వత్సల  గోవింద వేఙ్కటేశ
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

వజ్ర ఖచిత మణిమయ మకుటధర  గోవింద వేఙ్కటేశ
విశేషకర్ణాభరణ భూషిత గోవింద శ్రీనివాసా
శంఖచక్ర ధర వర చతుర్భుజ  గోవింద వేఙ్కటేశ
సహస్ర లక్ష్మీ మాలా భూషణ గోవింద శ్రీనివాసా
సాలగ్రామ సుమాలా విలసిత గోవింద వేఙ్కటేశ 
నాగాభరణ నాగేంద్ర శయన గోవింద శ్రీనివాసా
అఖిలాభయకర ఆనంద నిలయ గోవింద వేఙ్కటేశ
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

సుప్రభాత సేవా వైభవ  గోవింద వేఙ్కటేశ
సహస్రనామార్చన సంతోష గోవింద శ్రీనివాస
నిత్య కల్యాణ ఉత్సవ ప్రియ గోవింద వేఙ్కటేశ
సహస్రదీపాలంకార ప్రియ  గోవింద శ్రీనివాస
తోమాలసేవా తోషిక హృదయ గోవింద వేఙ్కటేశ
సహస్ర కలశాభిషేక ప్రియా  గోవింద శ్రీనివాస
ఏకాంత సేవా శ్రీకాంత లోల గోవింద వేఙ్కటేశ
సర్వదర్శన ప్రియ సర్వేశ  గోవింద శ్రీనివాస
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

శుక్రవాసర అభిషేక ప్రియా గోవింద వేఙ్కటేశ
నేత్రదర్శన నందిత లోకా  గోవింద శ్రీనివాసా
పవిత్రోత్సవ ప్రణయ పావన  గోవింద వేఙ్కటేశ
తెప్పొత్సవ ప్రియ వటపత్ర శయన  గోవింద శ్రీనివాసా
ఆనివరాస్థాన ఉత్సవ ప్రియ  గోవింద వేఙ్కటేశ
పద్మావతీ పరిణయ నిరతా గోవింద శ్రీనివాసా
పుష్పయాగ పరిపూర్ణ పరిమళా  గోవింద వేఙ్కటేశ
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

పూలంగి సేవా పూర్ణ మనోరథ గోవింద వేఙ్కటేశ
వసంతొత్సవానంత ప్రశాంత గోవింద శ్రీనివాసా
డోలోత్సవ లీలా విలాసిత గోవింద వేఙ్కటేశ
నిజపాద పద్మ దర్శన నిరతా గోవింద శ్రీనివాసా
జ్యేష్ఠాభిషేక దేదీప్యమాన గోవింద వేఙ్కటేశ
పారువేటాక్ష ఉత్సవ ప్రియా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

బ్రహ్మోత్సవ వైభవ విభవాహరే గోవింద వేఙ్కటేశ
శేషవాహనా విశేష విలసిత గోవింద శ్రీనివాసా
గరుడ వాహన గజేంద్ర రక్షక గోవింద వేఙ్కటేశ
సింహ వాహనా ప్రహ్లాద వరద గోవింద శ్రీనివాసా
మోహిహీ వేష మోహన రూప గోవింద వేఙ్కటేశ
సూర్యప్రభ వాహన సురంజిత గోవింద శ్రీనివాసా
చంద్రప్రభ వాహన విరాజిత గోవింద వేఙ్కటేశ
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

కల్పవృక్ష వాహన కామితార్థ గోవింద వేఙ్కటేశ
సువర్ణమణిమయ రథ సురంజితా గోవింద శ్రీనివాసా
హనుమద్‌వాహన ఆషితావన గోవింద వేఙ్కటేశ
సర్వభూపాల వాహన ప్రియ గోవింద శ్రీనివాసా
రథోత్సవ ప్రియ రంగనాథ శ్రీ గోవింద వేఙ్కటేశ
అశ్వవాహనా అనశ్వరేశ్వర గోవింద శ్రీనివాసా
చక్రస్నాన సమస్త పాప హర గోవింద వేఙ్కటేశ
సకల లోక కల్యాణ కారక గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

November 28, 2011

వేంకటేశ హరే

వేఙ్కటేశ హరె

వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే 

తిరుపతి పుర వాసా గోవింద హరె వేఙ్కటగిరి నిలయ గోవింద హరె
సప్తగిరివర హరే గోవింద హరె ఆనందనిలయ హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే 

కంజదళనేత్రా గోవింద హరె కస్తూరితిలక ధర గోవింద హరె
కందర్పజనక హరే గోవింద హరె కమనీయరూప హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే  

మాధవ కేశవ హే గోవింద హరె మంగళరూప హరే గోవింద హరె
ముక్తిప్రద శ్రీహరే గోవింద హరె మమకార హర హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే   

అచ్యావతార హరే గోవింద హరె ఆదిమ పురుష హరే గోవింద హరె 
అలమేలుమంగాపతే గోవింద హరె అద్భుత రూప హరే గోవింద హరె 
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే 

నారద వినుత హరే గోవింద హరె అన్నమయ్య నుత హే గోవింద హరె
త్యాగరాజస్తుతహే గోవింద హరె రామదాస నుత హే గోవింద హరె  
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే  గోవింద హరె

వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె 
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె

tags: venakteshwara pujas, venakatesha slokas, sri venkateshwara swmi telugu, venkatesha hare, online in telugu , lord venkatesa slokas and mantras in telugu, telugu lord venkatesha , god venkateshwara swamy hari namaas, free

అక్షర మాలలో శ్రీమాతా

అక్షర మాలలో శ్రీమాతా

ఖిలాండేశ్వరి  శ్రీమాతా
ది పరాశక్తి శ్రీమాతా
ఇంగితాదాయిని శ్రీమాతా
శ్వర ప్రేరణి శ్రీమాతా
మేశవల్లభ శ్రీమాతా

హాతీత శ్రీమాతా
గ్వేద ప్రియ శ్రీమాతా
షిపూజితవే శ్రీమాతా
క్కడ చూతునే శ్రీమాతా
మని కొలుతునే శ్రీమాతా

ఐంద్ర వాహిని శ్రీమాతా
శ్వర్యదాయిని శ్రీమాతా
ఓంకార రూపిణి శ్రీమాతా
దార్య నిలయ శ్రీమాతా
అండపిండముల శ్రీమాతా
వరించింతివే శ్రీమాతా

రిపురవాసిని  శ్రీమాతా
ఖండేందు శేఖరీ శ్రీమాతా
ణేశ మాతా శ్రీమాతా
ఘంటాధారిణి శ్రీమాతా
ఙ్ఞానరూపిణి శ్రీమాతా

చండనాశిని శ్రీమాతా
చాముండేశ్వరి శ్రీమాతా
చారుహాసిని శ్రీమాతా
ఛందస్సారా శ్రీమాతా
జాహ్నవి రూపిణి శ్రీమాతా
ఝంకార ధ్వని శ్రీమాతా

వర్గ రూపిణి శ్రీమాతా
డామరి ఢాకిని శ్రీమాతా

తపనోడుపవే శ్రీమాతా
దారిద్ర్యనాశిని శ్రీమాతా
దారిచూపవే శ్రీమాతా
నప్రదాయిని శ్రీమాతా
నాదరూపిణి శ్రీమాతా

పంకజలోచని శ్రీమాతా
రమానంద శ్రీమాతా
లప్రదాయిని శ్రీమాతా
బాలాజననీ శ్రీమాతా
భైరవపూజిత శ్రీమాతా
ద్రకాళికా శ్రీమాతా
మంజుల రూపిణి శ్రీమాతా
హిష మర్దిని శ్రీమాతా
మంజుల భాషిణి శ్రీమాతా
మంత్ర పురీశ్వరీ శ్రీమాతా

ఙ్ఞరూపిణి శ్రీమాతా
యాగ రక్షకీ శ్రీమాతా
రాకేందువదనే శ్రీమాతా
రాక్షస నాశిని శ్రీమాతా
లోభనాశిని శ్రీమాతా
వాంఛిత దాయిని శ్రీమాతా

శంకర తోషిణి శ్రీమాతా
ర్మదాయిని శ్రీమాతా
శంభుమోహిని శ్రీమాతా
ణ్ముఖ జననీ శ్రీమాతా
సాకారప్రియ శ్రీమాతా

ర్వాంగ సుందరి శ్రీమాతా
ర్వానవద్యా శ్రీమాతా
కారార్థా శ్రీమాతా
విర్భోక్త్రీ  శ్రీమాతా
హ్రీంకార రూపిణి శ్రీమాతా

హ్రీంకార శారిక శ్రీమాతా
క్షరాక్షరాత్మికా శ్రీమాతా
క్షీరాబ్ధి తనయా శ్రీమాతా

శ్రీమాతా జై శ్రీమాతా
శ్రీమాతా జై శ్రీమాతా

tags: devi akshara mala , maa devi aksaramala, akshara mala, telugu , matadevi akshara mala in telugu, telugu lipi

November 5, 2011

జయ మంత్రము

Filed under: మంత్రములు,శ్రీ రామ — admin @ 2:47 am

శ్రీ రామ - జయ మంత్రము


జయ త్యతిబలో రామో లక్ష్మణ శ్చ మహాబలః
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవే ణాభిపాలితః
దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః
హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః

న రావణ సహస్రం మే యుధ్ధే ప్రతిబలం భవేత్
శిలాభి స్తు ప్రహరతః పాదపై శ్చ సహస్రశః
అర్దయిత్వా పురీం లంకా మభివాద్య చ మైథిలీం
సమృద్ధార్ధో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్

శ్రీ వెంకటేశ్వర గోవింద నామములు (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము)

Filed under: శ్రీ వేంకటేశ్వర — admin @ 1:30 am

శ్రీ వెంకటేశ్వర గోవింద నామములు

గోవింద నామములు ( తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము)

గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

వేఙ్కటరమణా గోవిందా వైకుంఠనిలయ గోవిందా
వరాహగిరివర గోవిందా వాసుదేవ కృష్ణ గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

కలియుగ వరదా గోవిందా కామిత ఫలదా గోవిందా
కరుణా సాగర గోవిందా కమనీయ రూప గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

శంఖచక్రధర గోవిందా   సేవకపాలక గోవిందా
సరసిజనేత్రా గోవిందా  సంస్కృతనామ గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

నారాయణ హరి గోవిందా నయన మనోహర గోవిందా
నళినదలేక్షణ గోవిందా నందకధరశ్రీ గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

వజ్రమకుటధర గోవిందా వాంఛితఫలదా గోవిందా
వసుధారక్షక గోవిందా వారిధిశయనా గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

శ్రీశైలవాసా గోవిందా శ్రీభూనీలా గోవిందా
శ్రీదేవీప్రియ గోవిందా శ్రీలక్ష్మీప్రియ గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

శాంతాకారా గోవిందా శాంఘధరశ్రీ గోవిందా
శతృ వినాశక గోవిందా శశివదన హరె గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

ప్రణవ స్వరూపా గోవిందా ప్రణతార్ధిహరా గోవిందా
పురాణ పురుషా గోవిందా పుష్కరాక్ష హరే గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

అప్రమేయ హరే గోవిందా అనిరుధ్ధ హరే గోవిందా
అంజనగిరివర గోవిందా అమర ప్రభొ హరె గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

పద్మనాభ హరె గోవిందా పరమపవిత్ర గోవిందా
పంకజనాభా గోవిందా ప్రహ్లాదవరద గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

ఓంకార రూపా గోవిందా శక్తిస్వరూపా గోవిందా
ముక్తిదాయకా గోవిందా మురహర నగధర గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

వైకుంఠవాస గోవిందా వజ్రకవచధర గోవిందా
వామన శ్రీధర గోవిందా వైదేహీప్రియ గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

హే శ్రీ కృష్ణా గోవిందా హే శ్రీ రామా గోవిందా
హే నృసింహా గోవిందా హే నారాయణా గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

కరిరాజవరద గోవిందా ఖగరాజ గమన గోవిందా
కాంచన గోపుర గోవిందా కవి పండిత నుత గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

బ్రహ్మాది వినుత గోవిందా సనకాదినుతా గోవిందా
సరసిజ నేత్రా గోవిందా సంకీర్తన ప్రియ గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

భోగీంద్ర శయన గోవిందా భవరోగ వైద్య గోవిందా
భక్తజన ప్రియ గోవిందా బదరీ నిలయా గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

ఆపద్బాంధవా గోవిందా అనాధరక్షక గోవిందా
అహిశయన హరే గోవిందా అంబుజ లోచన గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

వకుళాత్మజ హరె గోవిందా వసుదేవ తనయ గోవిందా
వారిధిశయనా గోవిందా వానర సన్నుత గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

ఆదిమ పురుష గోవిందా ఆనంద నిలయ గోవిందా
అమరేంద్రవినుత గోవిందా ఆశ్రిత వత్సల గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

దయా సముద్రా గోవిందా దైవశిఖామణి గోవిందా
దనుజ మర్ధనా గోవిందా ధరణీధర హరే గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా

November 4, 2011

శ్రీ ఆదిత్యహృదయం

శ్రీ ఆదిత్యహృదయమ్  – Sri Aditya Hridayam Stotram

 తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితం
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం

దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణం
ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవానృషిః

రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనం
యేన సర్వానరీ వత్స సమరే విజయిష్యసి

ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రువినాశనం
జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివం

సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వపాపప్రణాశనం
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్ధనముత్తమం

రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతం
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరం

సర్వదేవాత్మకోహ్యేషః తేజస్వీ రశ్మిభావనః
ఏష దేవాసురగణా లోకా పాతి గభస్తిభిః

ఏష బ్రహ్మ చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః

పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణః ఋతుకర్తా ప్రభాకరః

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమా
సువర్ణసదృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః
హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమా
తిమిరోన్మథనః శంభుస్త్వష్టా మార్తాండ అంశుమా

హిరణ్యగర్భః శిశిరస్తపనో భాస్కరో రవిః
అగ్నిగర్భోదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః

వ్యోమనాథస్తమోభేదీ ఋగ్యజుస్సామపారగః
ఘనవృష్టిరపాం మిత్రో వింధ్యవీథీప్లవంగమః

ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః
కవిర్విశ్వో మహాతేజాః రక్తః సర్వభవోద్భవః

నక్షత్రగ్రహతారాణామధిపో విశ్వభావనః
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మ నమోస్తుతే

నమః పూర్వాయ గిరియే పశ్చిమాయాద్రయే నమః
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః
నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్యవర్చసే
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః

తప్తచామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే
నమస్తమోభినిఘ్నాయ రవయే లోకసాక్షిణే

నాశయత్యేష వైభూతం తథైవ సృజతి ప్రభుః
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్నిహోత్రిణాం

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః

ఫలశ్రుతిః

ఏనమాపత్సు కృచ్ఛేషు కాంతారేషు భయేషు చ
కీర్తయ పురుషః కశ్చి్ నావసీదతి రాఘవ

పూజయస్వైనమేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిం
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి

అస్మి్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి
ఏవముక్త్వా తదా గస్త్యో జగామ చ యథాగతం

ఏతచ్ఛ్ర్‌త్వా మహాతేజా నష్టశోకోభవత్తదా
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవా

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవా్
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవా్

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతో భవత్

~ ఇతి ఆదిత్యహృదయం సంపూర్ణం ~

tags: sri aditya hrudayam in telugu, adity hrudayam, sri adityahridayam in telgu, lord surya pujas, slokas, mantras

శ్రీ బాల ముకుందష్టకం

 

శ్రీ బాల ముకుందాష్టకమ్

కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతం
వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

సంహృత్య లోకా వటపత్రమధ్యే శయానమాద్యంతవిహీనరూపం
సర్వేశ్వరం సర్వహితావతారం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

ఇందీవరశ్యామలకోమలాంగం ఇంద్రాదిదేవార్చితపాదపద్మం
సంతానకల్పద్రుమమాశ్రితానాం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

లంబాలకం లంబితహారయష్టిం శృంగారలీలాంకితదంతపంక్తిం
బింబాధరం చారువిశాలనేత్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

శిక్యే నిధాయాద్య పయోదధీని బహిర్గతాయాం వ్రజనాయికాయాం
భుక్త్వా యథేష్టం కపటేన సుప్తం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

కలిందజాంతస్థితకాలియస్య ఫణాగ్రరంగే నటనప్రియంతం
తత్పుచ్ఛహస్తం శరదిందువక్త్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

ఉలూఖలే బద్ధముదారశౌర్యం ఉత్తుంగయుగ్మర్జునభంగలీలం
ఉత్ఫుల్లపద్మాయతచారునేత్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

ఆలోక్య మాతుర్ముఖమాదరేణ స్తన్యం పిబంతం సరసీరుహాక్షం
సచ్చిన్మయం దేవమనంతరూపం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

bala mukunda ashtakam, sri bala mukundashtakamu, in telugu, telugu ashkams, sri krishna pujas, mukundashtakam

శ్రీ కాళభైరవాష్టకం

Filed under: నమః శివాయ,అష్టకములు — admin @ 2:27 am

శ్రీ కాళభైరవాష్టకమ్

దేవ రాజ సేవ్య మాన పావనాంఘ్రి పంకజం
వ్యాళ యజ్ఞ సూత్ర మిందు శేఖరం కృపాకరమ్
నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

భాను కోటి భాస్వరం భవాబ్ది తారకం పరం
నీల కంఠ మీప్సితార్ధ దాయకం త్రిలోచనమ్
కాల కాల మంబుజాక్ష మక్ష శూల మక్షరం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణం
శ్యామ కాయ మాది దేవ మక్షరం నిరామయమ్
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవప్రియం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

భుక్తి ముక్తి దాయకం ప్రశస్త చారు విగ్రహం
భక్తవత్సలం స్థితం సమస్త లోక విగ్రహమ్
నిక్వణన్మనోజ్ఞ హేమ కింకిణీలసత్కటిం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

ధర్మ సేతు పాలకం త్వధర్మమార్గ నాశకం
కర్మ పాశ మోచకం సుశర్మదాయకం విభుమ్
స్వర్ణవర్ణ కేశపాశశోభితాంగ మండలం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

రత్నపాదుకాప్రభాభిరామ పాదయుగ్మకం
నిత్యమద్వితీయమిష్టదైవతం నిరంజనమ్
మృత్యుదర్పనాశనం కరాళదంష్ట్రభూషణం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

అట్టహాసభిన్న పద్మజాండకోశసంతతిం
దృష్టిపాతనష్ట పాపజాలముగ్రశాశనమ్
అష్టశిద్ధిదాయకం కపాలమాలికాధరం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తి దాయకం
కాశివాసిలోకపుణ్య పాపశోధకం విభుమ్
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్ప్రభుం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం
జ్ఞానముక్తిసాధనం విచిత్రపుణ్యవర్ధనమ్
శోకమోహదైన్యలోభకోపతాపనాశనం
తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రిసన్నిధిం ధ్రువమ్

కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే
కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే
కాల భైరవం భజే
కాల భైరవం భజే

~ ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య విరచితం కాలభైరవాష్టకం సంపూర్ణమ్ ~

Older Posts »

Powered by WordPress