Telugu

December 8, 2011

శ్రీ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం

 

 

శ్రీ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం

సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్
ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళం ఓంకారేత్వ మామలేశ్వరం
పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరం
సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే
వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే
హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే
ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః
సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి

~ ఇతి శ్రీ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ~

శ్రీ ఋణవిమోచన నృసింహ స్తోత్రం

  

శ్రీ ఋణవిమోచన లక్ష్మి నృసింహ స్తోత్రం

దేవతాకార్యసిద్ధ్యర్థం సభాస్తంభసముద్భవం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 1

లక్ష్మ్యాలింగితవామాంగం భక్తానాం వరదాయకం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 2

ఆంత్రమాలాధరం శంఖచక్రాబ్జాయుధధారిణం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 3

స్మరణాత్సర్వపాపఘ్నం కద్రూజవిషనాశనం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 4

సింహనాదేన మహతా దిగ్దంతిభయనాశనం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 5

ప్రహ్లాదవరదం శ్రీశం దైత్యేశ్వరవిదారిణం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 6

క్రూరగ్రహైః పీడితానాం భక్తానామభయప్రదం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 7

వేదవేదాంతయజ్ఞేశం బ్రహ్మరుద్రాదివందితం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 8

య ఇదం పఠతే నిత్యం ఋణమోచనసంజ్ఞితం
అనృణీ జాయతే సద్యో ధనం శీఘ్రమవాప్నుయాత్ 9

   ~  ఇతి ఋణవిమోచననృసింహస్తోత్రం సమాప్తం  ~

tags: rina vimochana nursimha stotram, narasimha swamy mantras in telugu, slokas, runavimochana stotras telugulo, runavimochana mantras, runivomachananarasimha stotra, narasimha swamy pujas telugu online free, telugu lipi

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచస్తోత్రం

  

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచస్తోత్రం

మార్కండేయ ఉవాచ

నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణ కారకం
ప్రపద్యే వెంకటేశాఖ్యాం తదేవ కవచం మమ

సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరో వతు
ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాణ్ రక్షతు మే హరిః

ఆకాశరాట్ సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు
దేవదేవోత్తమోపాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః

సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిశ్వరః
పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు

య ఏతద్వజ్రకవచమభేద్యం వేంకటేశితుః
సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయః

~ ఇతి శ్రీ వెంకటేస్వర వజ్రకవచస్తోత్రం సంపూర్ణం ~

tags: sri venkateswara vajra kavacham, sri venkatesa vajr kavachamu online, vajrakavacham lyrics, vajrakavacham in telugu, telugu venkateswara vajrakavachamu, kavachamulu online, kavachams free, in telugu script, in telugu lipi

షట్పదీస్తోత్రం

 

అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణాం
భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః
  
దివ్యధునీమకరందే పరిమలపరిభోగసచ్చిదానందే
శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే
 
సత్యపి భేదాపగమే నథ తవాహం న మామకీనస్త్వం
సాముద్రో హి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః
 
ఉద్ధృతనగ నగభిదనుజ దనుజకులామిత్ర మిత్రశశిదృష్టే
దృష్టే భవతి ప్రభవతి న భవతి కిం భవతిరస్కారః
 
మత్స్యాదిభిరవతారైః అవతారవతా వతా సదా వసుధాం
పరమేశ్వర పరిపాల్యో భవతా భవతాపభీతో హం
 
దామోదర గుణమందిర సుందరవదనారవింద గోవింద
భవజలధిమథనమందర పరమం దరమపనయ త్వం మే
 
నారాయణ కరుణామయ శరణం కరవాణి తావకౌ చరణౌ
ఇతి షట్పదీ మదీయే వదనసరోజే సదా వసతు
 
     ~  ఇతి షట్పదీస్తోత్రం సంపూర్ణం  ~
 
 

శ్రీ నారాయణ స్తోత్రం

 
నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే
  
నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే
  
కరుణాపారావార వరుణాలయగంభీర నారాయణ
నవనీరదసంకాశ కృతకలికల్మషనాశ నారాయణ
యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ
పీతాంబరపరిధాన సురకల్యాణనిధాన నారాయణ
  
నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే
  
మంజులగుంజాభూష మాయామానుషవేష నారాయణ
రాధాధరమధురసిక రజనీకరకులతిలక నారాయణ
మురళీగానవినోద వేదస్తుతభూపాద నారాయణ
వారిజభూషాభరణ రాజివరుక్మిణీరమణ నారాయణ
  
నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే
  
జలరుహదలనిభనేత్ర జగదారంభకసూత్ర నారాయణ
పాతకరజనీసంహార కరుణాలయ మాముద్ధర నారాయణ
అఘబకక్షయకంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే నారాయణ
హాటకనిభపీతాంబర అభయం కురు మే మావర నారాయణ
  
నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే
 
దశరథరాజకుమార దానవమదసంహార నారాయణ
గోవర్ధనగిరిరమణ గోపీమానసహరణ నారాయణ
సరయూతీరవిహార సజ్జన ఋషిమందార నారాయణ
విశ్వామిత్రమఖత్ర వివిధపరాసుచరిత్ర నారాయణ
 
నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే
 
ధ్వజవజ్రాంకుశపాద ధరణీసుతసహమోద నారాయణ
జనకసుతాప్రతిపాల జయ జయ సంస్మృతిలీల నారాయణ
దశరథవాగ్ధృతిభార దండకవనసంచార నారాయణ
ముష్టికచాణూరసంహార మునిమానసవిహార నారాయణ
 
నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే
 
వాలినిగ్రహశౌర్య వరసుగ్రీవహితార్య నారాయణ
మాం మురళీకర ధీవర పాలయ శ్రీధర నారాయణ
జలనిధిబంధనధీర రావణకంఠవిదార నారాయణ
తాటకమర్దనరామ నటగుణవివిధధనాఢ్య నారాయణ
 
నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే
 
గౌతమపత్నీపూజన కరుణఘనావలోకన నారాయణ
సంభ్రమసీతాకార సాకేతపురవిహార నారాయణ
అచలోద్ధృతిచంచత్కర భక్తానుగ్రహ తత్పర నారాయణ
నైగమగానవినోద రక్షితసుప్రహ్లాద నారాయణ
 
నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే
 
నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే 
    ~  ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత శ్రీనారాయణస్తోత్రం సంపూర్ణం  ~

tags: sri narayana stotrams, sri narayana swamy mantras, sri mahavishnu narayanans slokas online download, free, wednesday puja, naryana stotra, sri anrayana stotrams , daily pujas,slokams , telugu slokaams, in telugu slokas free

November 29, 2011

శ్రీ శ్రీనివాసగద్యం

శ్రీ శ్రీనివాసగద్యం

 
శ్రీమదఖిలమహీమండలమండనధరణీధర
మండలాఖండలస్య, నిఖిలసురాసురవందిత
వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల
సింహాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనా
చలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాథముఖ
బోధనిధివీథిగుణసాభరణ సత్వనిధి తత్వనిధి
భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద
పరమపురుషకృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ
గలద్గనగంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగ గుణ
రామానుజముని నామాంకిత బహు భూమాశ్రయ
సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత
విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస
నిర్ఘరానంతార్యాహర్య ప్రస్రవణధారాపూర విభ్రమద
సలిలభరభరిత మహాతటాక మండితస్య, కలికర్దమ
మలమర్దన కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ
మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజసలిల
సమజ్జన నమజ్జన నిఖిలపాపనాశన పాపనాశన
తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక జరాదిపీడిత
నిరార్తిజీవన నిరాశ భూసుర వరాతిసుందర
సురాంగనారతి కరాంగసౌష్ఠవ కుమారతాకృతి
కుమారతారక సమాపనోదయ దనూనపాతక
మహాపదామయ విహాపనోదిత సకలభువన విదిత
కుమారధారాభిధాన తీర్థాధిష్ఠితస్య, ధరణితల
గతసకల హతకలిల శుభసలిల గతబహుళ వివిధమల
హతిచతుర రుచిరతర విలోకనమాత్ర విదళిత వివిధ
మహాపాతక స్వామిపుష్కరిణీ సమేతస్య,
బహుసంకట నరకావట పతదుత్కట కలికంకట
కలుషోద్భట జనపాతక వినిపాతక రుచినాటక
కరహాటక కలశాహృత కమలారత శుభమంజన
జలసజ్జన భరభరిత నిజదురిత హతినిరత జనసతత
నిరస్తనిరర్గళ పేపీయమాన సలిల సంభృత విశంకట
కటాహతీర్థ విభూషితస్య, ఏవమాదిమ
భూరిమంజిమ సర్వపాతక గర్వహాపక సిన్ధుడంబర
హారిశంబర వివిధవిపుల పుణ్యతీర్థనివహ నివాసస్య,
శ్రీమతో వేంకటాచలస్య, శిఖిరశేఖరమహాకల్పశాఖీ,
ఖర్వీభవదతి గర్వీకృత గురుమేర్వీశగిరి ముఖోర్వీధర
కులదర్వీకర దయితోర్వీధర శిఖిరోర్వీ సతత
సదూర్వీకృతి చరణఘ నవ గర్వచర్వణనిపుణ
తనుకిరణమసృణిత గిరిశిఖర శేఖరతరునికర తిమిరః,
వాణీపతిశర్వాణీ దయితేన్ద్రాణిశ్వర ముఖ
నాణీయోరసవేణీ నిభశుభవాణీ నుతమహిమాణీయ
స్తన కోణీ భవదఖిల భువనభవనోదరః, వైమానికగురు
భూమాధిక గుణ రామానుజ కృతధామాకర
కరధామారి దరలలామాచ్ఛకనక దామాయిత
నిజరామాలయ నవకిసలయమయ
తోరణమాలాయిత వనమాలాధరః, కాలాంబుద
మాలానిభ నీలాలక జాలావృత బాలాబ్జ సలీలామల
ఫాలాంకసమూలామృత ధారాద్వయావధీరణ
ధీరలలితతర విశదతర ఘన ఘనసార
మయోర్ధ్వపుండ్ర రేఖాద్వయరుచిరః, సువికస్వర
దళభాస్వర కమలోదర గతమేదుర నవకేసర
తతిభాసుర పరిపింజర కనకాంబర కలితాదర
లలితోదర తదాలంబ జంభరిపు మణిస్తంభ
గంభీరిమదంభస్తంభ సముజ్జృంభమాణ
పీవరోరుయుగళ తదాలంబ పృథుల కదలీ ముకుల
మదహరణజంఘాల జంఘాయుగలః, నవ్యదల
భవ్యమల పీతమల శోణిమ లసన్నృదుల
సత్కిసలయాశ్రుజలకారి బల శోణతల పదకమల
నిజాశ్రయ బలబందీకృత శరదిందుమండలీ
విభ్రమదాదభ్ర శుభ్ర పునర్భవాధిష్ఠితాంగుళీగాఢ
నిపీడిత పద్మాసనః, జానుతలావధి లమ్బ విడంబిత
వారణ శుండాదండ విజృంభిత నీలమణీమయ
కల్పకశాఖా విభ్రమదాయి మృణాళలతాయిత
సముజ్జ్వలతర కనకవలయ వేల్లితైకతర
బహుదండయుగళః, యుగపదుదిత కోటి ఖరకర
హిమకర మండల జాజ్వల్యమాన సుదర్శన
పాంచజన్య సముత్తుంగిత శృంగాపర బాహు
యుగళః, అబినవశాణ సముత్తేజిత మహామహా
నీలఖండ మదఖండన నిపుణ నవీన పరితప్త
కార్తస్వర కవచిత మహనీయ పృథుల సాలగ్రామ
పరంపరా గుంభిత నాభిమండల పర్యంత లంబమాన
ప్రాలంబదీప్తి సమాలంబిత విశాల వక్షఃస్థలః,
గంగాఘర తుంగాకృతి భంగావళి భంగావహ
సౌధావళి బాధావహ ధారానిభ హారావళి దూరాహత
గేహాంతర మోహావహ మహిమ మసృణిత
మహాతిమిరః, పింగాకృతి భృంగార నిభాంగార
దళాంగామల నిష్కాసిత దుష్కార్యఘ నిష్కావళి
దీపప్రభ నీపచ్చవి తాపప్రద కనకమాలికా పిశంగిత
సర్వాంగః, నవదళిత దళవలిత మృదులలిత
కమలతతి మదవిహతి చతురతర పృథులతర
సరసతర కనకసరమయ రుచిరకంఠికా
కమనీయకంఠః, వాతాశనాధిపతి శయన కమన
పరిచరణ రతిసమేతాఖిల ఫణధరతతి మతికరవర
కనకమయ నాగాభరణ పరివీతాఖిలాంగా వగమిత
శయనభూతాహిరాజ జాతాతిశయః, రవికోటీ
పరిపాటీ ధరకోటీ రవరాటీ కితవీటీ రసధాటీ
ధరమణిగణకిరణ విసరణ సతతవిధుత తిమిరమోహ
గార్భగేహః, అపరిమిత వివిధభువన భరితాఖండ
బ్రహ్మాండమండల పిచండిలః, ఆర్యధుర్యానంతార్య
పవిత్ర ఖనిత్రపాత పాత్రీకృత నిజచుబుక గతవ్రణకిణ
విభూషణ వహనసూచిత శ్రితజన వత్సలతాతిశయః,
మడ్డుడిండిమ ఢమరు జర్ఘర కాహళీ పటహావళీ
మృదుమద్దలాది మృదంగ దుందుభి ఢిక్కికాముఖ
హృద్య వాద్యక మధురమంగళ నాదమేదుర
నాటారభి భూపాళ బిలహరి మాయామాళవ గౌళ
అసావేరీ సావేరీ శుద్ధసావేరీ దేవగాంధారీ ధన్యాసీ
బేగడ హిందుస్తానీ కాపీ తోడి నాటకురుంజీ శ్రీరాగ
సహన అఠాణ సారంగీ దర్బారు పంతువరాళీ వరాళీ
కల్యాణీ భూరికల్యాణీ యమునాకల్యాణీ హుశేనీ
జంఘెఠీ కౌమారీ కన్నడ ఖరహరప్రియా కలహంస
నాదనామక్రియా ముఖారీ తోడీ పున్నాగవరాళీ
కాంభోజీ భైరవీ యదుకులకాంభోజీ ఆనందభైరవీ
శంకరాభరణ మోహన రేగుప్తీ సౌరాష్ట్రీ నీలాంబరీ
గుణక్రియా మేఘగర్జనీ హంసధ్వని శోకవరాళీ
మధ్యమావతీ జేంజురుటీ సురుటీ ద్విజావంతీ
మలయాంబరీ కాపిపరశు ధనాసిరీ దేశికతోడీ
ఆహిరీ వసంతగౌళీ పంతు పాక్ కేదారగౌళ
కనకాంగీ రత్నాంగీ గానమూర్తీ వనస్పతీ
వాచస్పతీ దానవతీ మానరూపీ సేనాపతీ
హనుమత్తోడీ ధేనుకా నాటకప్రియా కోకిలప్రియా
రూపవతీ గాయకప్రియా వకుళాభరణం చక్రవాకం
సూర్యకాంతం హాటకాంబరీ ఘంకారధ్వనీ నటభైరవీ
కీరవాణీ హరికాంభోదీ ధీరశంకరాభరణ నాగానందినీ
యాగప్రియాది విసృమర సరస గానరసేత్యాది
సంతత సంతన్యమాన నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ
మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ
కృతానంద శ్రీమదానందనిలయ విమానవాసః,
సతత తతపద్మాలయా పదపద్మరేణు సంచితవక్షస్తట
పటవాసాః (శ్రిమదహోబిల లక్ష్మీనృసింహారాధనేన
సంప్రాప్త పద్మావతీ పరిణయ మహోత్సవః) శ్రీశ్రీనివాసః
సుప్రసన్నో విజయతాం.
శ్రీమదలర్మేల్మంగా నాయికాసమేతః
శ్రీశ్రీనివాస స్వామీ సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భూత్వా,
పవన పాటలీ పాలాశ బిల్వ పున్నాగ
చూత కదళీ చందన చంపక మంజుళ మందార
హింజులాది తిలక మాతులుంగ నారికేళ క్రౌంచాశోక
మాధూకామలక హిందుక నాగకేతక పూర్ణకుంద
పూర్ణగంధ రస కంద వన వంజుళ ఖర్జూర సాల
కోవిదార హింతాల పనస వికట వైకసవరుణ తరుఘమరణ
విచుళంకాశ్వత్థ యక్ష వసుధ వర్మాధ మన్త్రిణీ తిన్త్రిణీ బోధ న్యగ్రోధ
ఘటవటల జంబూమతల్లీ వీరతచుల్లీ వసతి వాసతీ
జీవనీ పోషణీ ప్రముఖ నిఖిల సందోహ తమాల
మాలా మహిత విరాజమాన చషక మయూర హంస
భరద్వాజ కోకిల చక్రవాక కపోత గరుడ నారాయణ
నానావిధ పక్షిజాతి సమూహ బ్రహ్మ క్షత్రియ వైశ్య
శూద్ర నానాజాత్యుద్భవ దేవతా నిర్మాణ మాణిక్య
వజ్ర వైఢూర్య గోమేధిక పుష్యరాగ పద్మరాగేంద్రనీల
ప్రవాళమౌక్తిక స్ఫటిక హేమ రత్నఖచిత
ధగద్ధగాయమాన రథగజ తురగ పదాతి సేనా
సమూహ భేరీ మద్దళ మురవక ఘల్లరీ శంఖ కాహళ
నృత్యగీత తాళవాద్య కుంభవాద్య పంచముఖవాద్య
అహమీమార్గన్నటీవాద్య కిటికుంతలవాద్య
సురటీచౌండోవాద్య తిమిలకవితాళవాద్య,
తక్కరాగ్రవాద్య ఘంటాతాడన బ్రహ్మతాళ సమతాళ
కొట్టరీతాళ ఢక్కరీతాళ ఎక్కాళ ధారావాద్య పటహ
కాంస్యవాద్య భరతనాట్యాలంకార కిన్నర కింపురుష
రుద్రవీణా ముఖవీణా వాయువీణా తుంబురువీణా
గాంధర్వవీణా నారదవీణా స్వరమండల రావణహస్త
వీణాస్తక్రియాలంక్రియాలంకృతానేకవిధవాద్య
వాపీకూపతటాకాది గంగాయమునా రేవావరుణా
శోణనదీశోభనదీ సువర్ణముఖీ వేగవతీ వేత్రవతీ క్షీరనదీ
బహునదీ గరుడనదీ కావేరీ తామ్రపర్ణీ ప్రముఖాః
మహాపుణ్యనద్యః సజలతీర్థైః సహోభయకూలంగత
సదాప్రవాహ ఋగ్యజుస్సామాథర్వణ వేదశాస్త్రేతిహాస
పురాణ సకలవిద్యాఘోష భానుకోటిప్రకాశ చంద్రకోటి
సమాన నిత్యకల్యాణ పరంపరోత్తరోత్తరాభివృద్ధి
ర్భూయాదితి భవంతో మహంతోనుగృహ్ణంతు,
బ్రహ్మణ్యో రాజా ధార్మికోస్తు, దేశోయం నిరుపద్రవోస్తు,
సర్వే సాధుజనాస్సుఖినో విలసంతు, సమస్తసన్మంగళాని సంతు,
ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిరస్తు, సకలకల్యాణ సమృద్ధిరస్తు.

~ ఇతి శ్రీశ్రీనివాసగద్యం శ్రీశైల శ్రీరంగాచార్యై రచితం సంపూర్ణం ~

tags: sri srinivasa gadyamu in telugu, gayamulu in telugu, venkateswara gadhyam, sri srinivasa ghadyamu, telugu gadyamulu, sri srinivasa mantras slokas, puja, saturday pujas, sri venkateswaragayamu, lipi, telugu devotionals songs

November 28, 2011

వేంకటేశ హరే

వేఙ్కటేశ హరె

వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే 

తిరుపతి పుర వాసా గోవింద హరె వేఙ్కటగిరి నిలయ గోవింద హరె
సప్తగిరివర హరే గోవింద హరె ఆనందనిలయ హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే 

కంజదళనేత్రా గోవింద హరె కస్తూరితిలక ధర గోవింద హరె
కందర్పజనక హరే గోవింద హరె కమనీయరూప హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే  

మాధవ కేశవ హే గోవింద హరె మంగళరూప హరే గోవింద హరె
ముక్తిప్రద శ్రీహరే గోవింద హరె మమకార హర హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే   

అచ్యావతార హరే గోవింద హరె ఆదిమ పురుష హరే గోవింద హరె 
అలమేలుమంగాపతే గోవింద హరె అద్భుత రూప హరే గోవింద హరె 
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే 

నారద వినుత హరే గోవింద హరె అన్నమయ్య నుత హే గోవింద హరె
త్యాగరాజస్తుతహే గోవింద హరె రామదాస నుత హే గోవింద హరె  
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే  గోవింద హరె

వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె 
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె

tags: venakteshwara pujas, venakatesha slokas, sri venkateshwara swmi telugu, venkatesha hare, online in telugu , lord venkatesa slokas and mantras in telugu, telugu lord venkatesha , god venkateshwara swamy hari namaas, free

అక్షర మాలలో శ్రీమాతా

అక్షర మాలలో శ్రీమాతా

ఖిలాండేశ్వరి  శ్రీమాతా
ది పరాశక్తి శ్రీమాతా
ఇంగితాదాయిని శ్రీమాతా
శ్వర ప్రేరణి శ్రీమాతా
మేశవల్లభ శ్రీమాతా

హాతీత శ్రీమాతా
గ్వేద ప్రియ శ్రీమాతా
షిపూజితవే శ్రీమాతా
క్కడ చూతునే శ్రీమాతా
మని కొలుతునే శ్రీమాతా

ఐంద్ర వాహిని శ్రీమాతా
శ్వర్యదాయిని శ్రీమాతా
ఓంకార రూపిణి శ్రీమాతా
దార్య నిలయ శ్రీమాతా
అండపిండముల శ్రీమాతా
వరించింతివే శ్రీమాతా

రిపురవాసిని  శ్రీమాతా
ఖండేందు శేఖరీ శ్రీమాతా
ణేశ మాతా శ్రీమాతా
ఘంటాధారిణి శ్రీమాతా
ఙ్ఞానరూపిణి శ్రీమాతా

చండనాశిని శ్రీమాతా
చాముండేశ్వరి శ్రీమాతా
చారుహాసిని శ్రీమాతా
ఛందస్సారా శ్రీమాతా
జాహ్నవి రూపిణి శ్రీమాతా
ఝంకార ధ్వని శ్రీమాతా

వర్గ రూపిణి శ్రీమాతా
డామరి ఢాకిని శ్రీమాతా

తపనోడుపవే శ్రీమాతా
దారిద్ర్యనాశిని శ్రీమాతా
దారిచూపవే శ్రీమాతా
నప్రదాయిని శ్రీమాతా
నాదరూపిణి శ్రీమాతా

పంకజలోచని శ్రీమాతా
రమానంద శ్రీమాతా
లప్రదాయిని శ్రీమాతా
బాలాజననీ శ్రీమాతా
భైరవపూజిత శ్రీమాతా
ద్రకాళికా శ్రీమాతా
మంజుల రూపిణి శ్రీమాతా
హిష మర్దిని శ్రీమాతా
మంజుల భాషిణి శ్రీమాతా
మంత్ర పురీశ్వరీ శ్రీమాతా

ఙ్ఞరూపిణి శ్రీమాతా
యాగ రక్షకీ శ్రీమాతా
రాకేందువదనే శ్రీమాతా
రాక్షస నాశిని శ్రీమాతా
లోభనాశిని శ్రీమాతా
వాంఛిత దాయిని శ్రీమాతా

శంకర తోషిణి శ్రీమాతా
ర్మదాయిని శ్రీమాతా
శంభుమోహిని శ్రీమాతా
ణ్ముఖ జననీ శ్రీమాతా
సాకారప్రియ శ్రీమాతా

ర్వాంగ సుందరి శ్రీమాతా
ర్వానవద్యా శ్రీమాతా
కారార్థా శ్రీమాతా
విర్భోక్త్రీ  శ్రీమాతా
హ్రీంకార రూపిణి శ్రీమాతా

హ్రీంకార శారిక శ్రీమాతా
క్షరాక్షరాత్మికా శ్రీమాతా
క్షీరాబ్ధి తనయా శ్రీమాతా

శ్రీమాతా జై శ్రీమాతా
శ్రీమాతా జై శ్రీమాతా

tags: devi akshara mala , maa devi aksaramala, akshara mala, telugu , matadevi akshara mala in telugu, telugu lipi

November 4, 2011

శ్రీ ఆదిత్యహృదయం

శ్రీ ఆదిత్యహృదయమ్  – Sri Aditya Hridayam Stotram

 తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితం
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం

దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణం
ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవానృషిః

రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనం
యేన సర్వానరీ వత్స సమరే విజయిష్యసి

ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రువినాశనం
జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివం

సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వపాపప్రణాశనం
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్ధనముత్తమం

రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతం
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరం

సర్వదేవాత్మకోహ్యేషః తేజస్వీ రశ్మిభావనః
ఏష దేవాసురగణా లోకా పాతి గభస్తిభిః

ఏష బ్రహ్మ చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః

పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణః ఋతుకర్తా ప్రభాకరః

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమా
సువర్ణసదృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః
హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమా
తిమిరోన్మథనః శంభుస్త్వష్టా మార్తాండ అంశుమా

హిరణ్యగర్భః శిశిరస్తపనో భాస్కరో రవిః
అగ్నిగర్భోదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః

వ్యోమనాథస్తమోభేదీ ఋగ్యజుస్సామపారగః
ఘనవృష్టిరపాం మిత్రో వింధ్యవీథీప్లవంగమః

ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః
కవిర్విశ్వో మహాతేజాః రక్తః సర్వభవోద్భవః

నక్షత్రగ్రహతారాణామధిపో విశ్వభావనః
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మ నమోస్తుతే

నమః పూర్వాయ గిరియే పశ్చిమాయాద్రయే నమః
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః
నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్యవర్చసే
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః

తప్తచామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే
నమస్తమోభినిఘ్నాయ రవయే లోకసాక్షిణే

నాశయత్యేష వైభూతం తథైవ సృజతి ప్రభుః
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్నిహోత్రిణాం

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః

ఫలశ్రుతిః

ఏనమాపత్సు కృచ్ఛేషు కాంతారేషు భయేషు చ
కీర్తయ పురుషః కశ్చి్ నావసీదతి రాఘవ

పూజయస్వైనమేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిం
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి

అస్మి్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి
ఏవముక్త్వా తదా గస్త్యో జగామ చ యథాగతం

ఏతచ్ఛ్ర్‌త్వా మహాతేజా నష్టశోకోభవత్తదా
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవా

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవా్
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవా్

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతో భవత్

~ ఇతి ఆదిత్యహృదయం సంపూర్ణం ~

tags: sri aditya hrudayam in telugu, adity hrudayam, sri adityahridayam in telgu, lord surya pujas, slokas, mantras

November 3, 2011

అచ్యుత శ్రీ వేఙ్కటేశా

అచ్యుత శ్రీ వేఙ్కటేశా

అచ్యుత శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
అనంతా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
కేశవా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
మాధవా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
వామనా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
శ్రీధరా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
నారాయణా వేఙ్కటేశా…     

హృశీకేశా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పద్మనాభా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
దామోదరా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
ప్రద్యుమ్నా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
త్రివిక్రమా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
విరూపాక్ష శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
విశ్వేశా వేఙ్కటేశా… 

విశ్వప్రాణా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
విభవా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
విష్ణో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
సహిష్ణో శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
స్వయంభో వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
సంపూర్ణా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
సాద్యాయా వేఙ్కటేశా …

పరమాత్మా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
విరూపాక్షా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
విశ్వేశా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
విరాడ్వపో శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
శేషశయనా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
శేషకృత్వా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
జిష్ణో శ్రీ వేఙ్కటేశా…  

వనజనాభా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
వాసుదేవా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
వామనా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
వర్ణా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
వర్నిః ప్రియా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
విగ్రహా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
వర్నితేజా వేఙ్కటేశా…      

అమృతాంశో వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
అనఘా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
ఆత్మీయా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
అభయప్రదా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
అక్షయా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
ఆయుఃప్రదా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
ఆనందా వేఙ్కటేశా…        

పరమాత్మా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పరంజ్యోతే శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
పరేషా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పరాత్పరా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
పరిపూర్ణా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పవిత్రా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
ప్రద్యుమ్నా వేఙ్కటేశా…      

మహానందా వేఙ్కటేశా  ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
మహాశూరా శ్రీనివాసా  ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
మహాక్రోధా వేఙ్కటేశా  ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
మహాశాంతా శ్రీనివాసా  ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
మహాజ్వాలా వేఙ్కటేశా  ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
మహాగుణా శ్రీనివాసా  ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
మంత్రాంగా వేఙ్కటేశా…   

కాలాంతకా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
కచ్ఛపాంగా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
కామపాలా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా 
కపర్థే శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
కామితప్రద వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా  
కపలాపతే శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
కాలమేఘా వేఙ్కటేశా…

పక్షివాహన వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పాపనాశక శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
పశుపాలకా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పరశురామ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
పతితపావన వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పార్థప్రియ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా

ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా

sri venkatesha hymn,sri venkateshwara pooja,lord venkateswara mantras, slokas in telugu free

Older Posts »

Powered by WordPress