Telugu

December 8, 2011

శ్రీ రామ పంచరత్నం

Filed under: మంత్రములు,శ్రీ రామ — admin @ 4:19 am

శ్రీ రామ పంచరత్నము

కంజాతపత్రాయత లోచనాయ కర్ణావతంసోజ్జ్వల కుండలాయ
కారుణ్యపాత్రాయ సువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 1

విద్యున్నిభాంభోద సువిగ్రహాయ విద్యాధరైస్సంస్తుత సద్గుణాయ
వీరావతారయ విరోధిహర్త్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 2

సంసక్త దివ్యాయుధ కార్ముకాయ సముద్ర గర్వాపహరాయుధాయ
సుగ్రీవమిత్రాయ సురారిహంత్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 3

పీతాంబరాలంకృత మధ్యకాయ పితామహేంద్రామర వందితాయ
పిత్రే స్వభక్తస్య జనస్య మాత్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 4

నమో నమస్తే ఖిల పూజితాయ నమో నమస్తేందునిభాననాయ
నమో నమస్తే రఘువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 5

ఇమాని పంచరత్నాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః
సర్వపాప వినిర్ముక్తః స యాతి పరమాం గతిం 6

~ ఇతి శ్రీశంకరాచార్య విరచిత శ్రీరామపంచరత్నం సంపూర్ణం ~

tags: sri rama pancharatnamu, sri ramapancharatnamu in telugu, pacnharatnas in telugu lipi, telugu devotional pujas, sri rama telugu slokas and mantras, sri seeta rama anjaneya slokas in telugu, anjaneya mantras in telugu, telugu script

శ్రీ పవనసుత పంచరత్నం

  

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి (హనుమాన్) పంచరత్నము

యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం

బాష్పవారిపరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం

వీతాఖిలవిషయేచ్ఛం జాతానందాశ్రుపులకమత్యచ్ఛం

సీతాపతి దూతాద్యం వాతాత్మజమద్య భావయేహృద్యం 1

తరుణారుణముఖకమలం కరుణారసపూరపూరితాపాంగం

సంజీవనమాశాసే మంజులమహీమానమంజనాభాగ్యం 2

శంబరవైరిశరాతిగం అంబుజదలవిపులలోచనోదారం

కంబుగలమనిలదిష్టం బింబజ్వలితోష్టమేకమవలంబే 3

దూరీకృతసీతార్తిః ప్రకటీకృతరామవైభవస్ఫూర్తిః

దారిత దశముఖకీర్తిః పురతోమమపాతు హనుమతోమూర్తిః 4

వానరనికరాధ్యక్షం దానవకులకుముదరవికర సదృక్షం

దీనజనావనదీక్షం పవనతపః పాకపుంజమద్రాక్షం 5

ఏతత్పవన సుతస్యస్తోత్రం యః పఠతిపంచరత్నాఖ్యం

చిరమిహ నిఖిలాన్బోగా భుక్త్వా శ్రీరామభక్తి భాగ్భవతి 6

   ~ ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత పవనసుత పంచరత్నం సమాప్తం ~

tags: sri hanuman slokas, sri hanumanji mantras in telugu, pancharatnams in telugu, telugu script lipi,telugu pujas free

శ్రీ లక్ష్మి నృసింహ పంచరత్నం

త్వత్ప్రభుజీవప్రియమిచ్ఛసి చేన్న రహరిపూజాం కురు సతతం

ప్రతిబింబాలంకృతిధృతికుశలో బింబాలంకృతిమాతనుతే

చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం

భజ భజ లక్ష్మీ నరసింహానఘపదసరసిజమకరందం 1

శుక్తౌ రజతప్రతిభా జాతా కటకాద్యర్థసమర్థా చేత్

దుఃఖమయీ తే సంసృతిరేషా నిర్వృతిదానే నిపుణా స్యాత్

చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం

భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందం 2


ఆకృతిసామ్యాచ్ఛాల్మలికుసుమే స్థలనలినత్వభ్రమమకరోః

గంధరసావిహ కిము విద్యేతే విఫలం భ్రామ్యసి భృశవిరసేస్మి

చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం

భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరం 3


స్రక్చందనవనితాదీన్విషయాన్సుఖదాన్మత్వా తత్ర విహరసే

గంధఫలీసదృశా నను తేమీ భోగానంతరదుఃఖకృతః స్యుః

చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం

భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందం 4


తవ హితమేకం వచనం వక్ష్యే శృణు సుఖకామో యది సత తం

స్వప్నే దృష్టం సకలం హి మృషా జాగ్రతి చ స్మర తద్వదితి

చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం

భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందం 5

tags: sri lakshmi narasimha pancharatnam, pancharatnamulu, narasimha swamy pancharatnamin telugu, free telugu lakshmi narasimha stotram, sri lakshmi narasimha pancharatnamu in telugu, telugu narasimha stotras, telugu slokas

November 5, 2011

జయ మంత్రము

Filed under: మంత్రములు,శ్రీ రామ — admin @ 2:47 am

శ్రీ రామ - జయ మంత్రము


జయ త్యతిబలో రామో లక్ష్మణ శ్చ మహాబలః
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవే ణాభిపాలితః
దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః
హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః

న రావణ సహస్రం మే యుధ్ధే ప్రతిబలం భవేత్
శిలాభి స్తు ప్రహరతః పాదపై శ్చ సహస్రశః
అర్దయిత్వా పురీం లంకా మభివాద్య చ మైథిలీం
సమృద్ధార్ధో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్

September 29, 2010

కాలసర్ప దోష నివారణ మంత్రం – Kala Sarpa Dosha Nivarana Mantramu

Filed under: మంత్రములు — admin @ 1:09 am

కాలసర్ప దోష నివారణ మంత్రం

kala sarpa dosha nivarana mantram

May 10, 2010

నవగ్రహ మంత్రములు

Filed under: నవగ్రహ,మంత్రములు — admin @ 9:57 am

navagraha main pic

 

నవగ్రహ మంత్రం

ఓం ఆదిత్యయ, సోమయ మంగళాయ భుధయ చ
 
గురు శుక్ర శనిభ్యస్య రాహవే కేతవే నమః

సూర్య మంత్రం

జపాకుసుమ సంకాశం  కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్
 
తమోరిం సర్వ పాపగన్నం ప్రణతోస్మి దివాకరం
 
చంద్ర మంత్రం

దధి శంక తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవం

నమామి శశినం సోమం శంభోర్మకుట భూషణం

కుజ మంత్రం

ధరణీ గర్భ సంభూతం విధ్యుత్ కాంతి సమప్రభం

కుమారం శక్తి హస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహం

బుధ మంత్రం

ప్రియంగు కలిశ్యామం – రూపేణా ప్రతిమం బుధం

సౌమ్యం సౌమ్య గుణోపెతం తం  బుధం ప్రణమామ్యహం

బృహస్పతి (గురు) మంత్రం

దేవానాంచ బుషీనాంచ  గురుం కాంచన సన్నిభం

భుధ్ధిమతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిం

శుక్ర మంత్రం

హిమ కుంద మృణలాభం దైత్యానాం  పరమం  గురుం

సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం  భార్గవం  ప్రణమామ్యహం

శని మంత్రం

నీలాంజన సమాభాసం – రవిపుత్రం యమాగ్రజం

ఛాయా మార్తాండ సంభూతం  తం నమామి శనైచ్చరం

రాహు మంత్రం

అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాదిత్య విమర్ధనం

సింహీకాగర్బ సంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహం

కేతు మంత్రం

పలాశపుష్ప సంకాశం – తారకాగ్రహ మస్తకం

రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం  తం కేతుం ప్రణమామ్యహం

Tags: navagraha, nava graha mantras,navagraha manthramulu, navgraha stotramulu  

February 10, 2010

మహా మృత్యుంజయ మంత్రము

Filed under: నమః శివాయ,మంత్రములు — admin @ 8:07 am

maha mrityunjaya mantra

మృత్యుంజయ మంత్రము 

ఓం  త్రయంబకం  యజామహే సుగంధిం  పుష్టివర్ధనం

ఉర్వారుకమివ  బంధనాత్ మ్రిత్యోర్ ముక్షియ యమామృతాత్

tags: Mrityunjaya Mantra,  mrutyunjaya mantra in telugu, telugu mantras, slokas, in telugu, Mrutyunjaya Mantra, shiva mantras, lord shiva slokas, mrutryunjaya mantras, murutyunjaya mantra

January 23, 2010

శ్రీ రుద్రం – చమకం

శ్రీ రుద్రం – చమకం

ఓం అగ్నా విష్ణూ సజేషసేమా వర్ధంతు వాంగిరః |
ద్యుమ్నైర్ వాజేభిరాగతం ||

వాజశ్చమే ప్రసవశ్చమే ప్రయతిశ్చమే ప్రసితిశ్చమే ధీతిశ్చమే
క్రతుశ్చమే స్వరశ్చమే శ్లోకశ్చమే శ్రావశ్చమే శ్రుతిశ్చమే
జ్యోతిశ్చమే సువశ్చమే ప్రాణశ్చమే உపానశ్చమే
వ్యానశ్చమే உసుశ్చమే చిత్తంచమ ఆధీతంచమే వాక్చమే
మనశ్చమే చక్షుశ్చమే శ్రో+త్రంచమే దక్షశ్చమే బలంచమ
ఓజశ్చమే సహశ్చమ ఆయుశ్చమే జరాచమ ఆత్మాచమే
తనూశ్చమే శర్మచమే వర్మచమే உంగానిచమే
స్థానిచమే పరూగ్‌ం షిచమే శరీరాణిచమే ||

జైష్ఠ్యంచమ ఆధిపత్యంచమే మన్యుశ్చమే
భామశ్చమే உమశ్చమే உంభశ్చమే జేమాచమే మహిమాచమే
వరిమాచమే ప్రథిమాచమే వర్ష్మాచమే ద్రాఘుయాచమే
వృద్ధంచమే వృద్ధిశ్చమే సత్యంచమే శ్రద్ధాచమే
జగచ్చమే ధనంచమే వశశ్చమే త్విషిశ్చమే క్రీడాచమే
మోదశ్చమే జాతంచమే జనిష్య మాణంచమే సూక్తంచమే
సుకృతంచమే విత్తంచమే వే+ద్యంచమే భూతంచమే
భవిష్యచ్చమే సుగంచమే సుపథంచమ ఋద్ధంచమ-ఋద్ధిశ్చమే
క్లుప్తంచమే క్లుప్తిశ్చమే మతిశ్చమే సుమతిశ్చమే ||

శంచమే మయశ్చమే ప్రియంచమేను కామశ్చమే
కామశ్చమే సౌమనసశ్చమే భద్రంచమే శ్రేయశ్చమే
వస్యశ్చమే యశశ్చమే భగశ్చమే ద్రవిణంచమే
యంతాచమే ధర్తాచమే క్షేమశ్చమే ధృతిశ్చమే
విశ్వంచమే మహశ్చమే సంవిచ్చమే జ్ఞా+త్రంచమే
సూ+శ్చమే ప్రసూ+శ్చమే సీరంచమే లయశ్చమ
ఋతంచమే உమృతంచమే యక్ష్మంచమేనా మయచ్చమే
జీవాతుశ్చమే దీర్ఘా యుత్వంచమేన మిత్రంచమే భయంచమే
సుగంచమే శయనంచమే సూషాచమే సుదినంచమే ||

ఊర్క్చమే సూనృతాచమే పయశ్చమే రసశ్చమే
ఘృతంచమే మధుచమే సగ్ధిశ్చమే సపీతిశ్చమే
కృషిశ్చమే వృష్టిశ్చమే జైత్రంచమ ఔద్-భిద్యంచమే
రయిశ్చమే రాయశ్చమే పుష్టంచమే పుష్టిశ్చమే
విభుచమే ప్రభుచమే బహుచమే భూయశ్చమే
పూర్ణంచమే పూర్ణతరంచమే உక్షితిశ్చమే
కూయవాశ్చమే உన్నంచమే உక్షుచ్చమే వ్రీహయశ్చమే యవా”శ్చమే
మాషా”శ్చమే తిలా”శ్చమే ముద్గాశ్చమే
ఖల్వా”శ్చమే గోధూమా”శ్చమే మసురా”శ్చమే
ప్రియంగవశ్చమే உణవశ్చమే శ్యామాకా”శ్చమే నీవారా”శ్చమే ||

అశ్మాచమే మృత్తికాచమే గిరయశ్చమమే పర్వతాశ్చమే
సికతాశ్చమే వనస్-పతయశ్చమే హిరణ్యంచమే உయశ్చమే
సీసంచమే త్రపుశ్చమే శ్యామంచమే
లోహంచమే உగ్నిశ్చమ ఆపశ్చమే వీరుధశ్చమ
ఓషధయశ్చమే కృష్టపచ్యంచమే உకృష్టపచ్యంచమే
గ్రామ్యాశ్చమే పశవ ఆరణ్యాశ్చ యజ్ఞేన కల్పంతాం
విత్తంచమే విత్తిశ్చమే భూతంచమే భూతిశ్చమే
వసుచమే వసతిశ్చమే కర్మచమే శక్తిశ్చమే உర్థశ్చమ
ఏమశ్చమ ఇతిశ్చమే గతిశ్చమే ||

అగ్నిశ్చమ ఇంద్రశ్చమే సోమశ్చమ ఇంద్రశ్చమే
సవితాచమ ఇంద్రశ్చమే సరస్వతీచమ ఇంద్రశ్చమే
పూషాచమ ఇంద్రశ్చమే బృహస్పతిశ్చమ ఇంద్రశ్చమే
మిత్రశ్చమ ఇంద్రశ్చమే వరుణశ్చమ ఇంద్రశ్చమే
త్వష్ఠాచమ ఇంద్రశ్చమే ధాతాచమ ఇంద్రశ్చమే
విష్ణుశ్చమ ఇంద్రశ్చమే உశ్వినౌచమ ఇంద్రశ్చమే
మరుతశ్చమ ఇంద్రశ్చమే విశ్వేచమే దేవా ఇంద్రశ్చమే
పృథివీచమ ఇంద్రశ్చమే உన్తరిక్షంచమ ఇంద్రశ్చమే
ద్యౌశ్చమ ఇంద్రశ్చమే దిశశ్చమ ఇంద్రశ్చమే
మూర్ధాచమ ఇంద్రశ్చమే ప్రజాపతిశ్చమ ఇంద్రశ్చమే ||

అగ్‌ం శుశ్చమే రశ్మిశ్చమే உదా”భ్యశ్చమే உధిపతిశ్చమ
ఉపాగ్‌ం శుశ్చమే உన్తర్యామశ్చమ ఐంద్ర వాయశ్చమే
మైత్రా వరుణశ్చమ ఆ+శ్వినశ్చమే ప్రతి ప్రస్థానశ్చమే
శుక్రశ్చమే మంథీచమ ఆగ్-రయణశ్చమే వైశ్వ దేవశ్చమే
ధ్రువశ్చమే వైశ్వా నరశ్చమ ఋతుగ్రహాశ్చమే உతిగ్రాహ్యా”శ్చమ
ఐంద్రాగ్నశ్చమే వైశ్వ దేవశ్చమే మరుత్వతీయా”శ్చమే
మాహేంద్రశ్చమ ఆదిత్యశ్చమే సావిత్రశ్చమే సారస్వతశ్చమే
పౌష్ణశ్చమే పాత్నీ వతశ్చమే హారి యోజనశ్చమే ||

ఇధ్మశ్చమే బర్హిశ్చమే వేదిశ్చమే దిష్ణియాశ్చమే
స్రుచశ్చమే చమసాశ్చమే గ్రావాణశ్చమే స్వరవశ్చమ
ఉపరవాశ్చమే ధిష వణేచమే ద్రోణ కలశశ్చమే
వాయవ్యానిచమే పూతభృచ్చమే ఆధవ నీయశ్చమ
ఆగ్నీ”ధ్రంచమే హవిర్ధానంచమే గృహాశ్చమే
సదశ్చమే పురోడాశా”శ్చమే
పచతాశ్చమే உవభృ థశ్చమే స్వగాకారశ్చమే ||

అగ్నిశ్చమే ఘర్మశ్చమే உర్కశ్చమే సూర్యశ్చమే
ప్రాణశ్చమే உశ్వ మేధశ్చమే పృథివీచమే உదితిశ్చమే
దితిశ్చమే ద్యౌశ్చమే శక్వరీ రంగులయో దిశశ్చమే
యజ్ఞేన కల్పన్తాం ఋక్చమే సామచమే స్తోమశ్చమే
యజుశ్చమే దీక్షాచమే తపశ్చమ ఋతుశ్చమే వ్రతంచే
హోరాత్రయో”ర్-వృష్ట్యా బృహద్ర థంత రేచమే
యజ్ఞేన కల్పేతాం ||

గర్భా”శ్చమే వత్సాశ్చమే త్ర్యవిశ్చమే త్ర్యవీచమే
దిత్యవాట్చమే దిత్యౌహీచమే పంచావిశ్చమే పంచావీచమే
త్రివత్సశ్చమే త్రివత్సాచమే తుర్యవాట్చమే తుర్యౌ హీచమే
పష్ఠవాట్చమే పష్ఠౌహీచమ ఉక్షాచమే వశాచమ
ఋషభశ్చమే వేహచ్చమే నడ్వాంచమే ధేనుశ్చమ
ఆయుర్-యజ్ఞేన కల్పతాం
ప్రాణో యజ్ఞేన కల్పతా-మపానో యజ్ఞేన కల్పతాం
వ్యానో యజ్ఞేన కల్పతాం చక్షుర్-యజ్ఞేన కల్ప్తతాగ్ం உశ్రోత్రం
యజ్ఞేన కల్పతాం మనో యజ్ఞేన కల్పతాం
వాగ్-యజ్ఞేన కల్పతా-మాత్మా యజ్ఞేన కల్పతాం
యజ్ఞో యజ్ఞేన కల్పతాం ||

ఏకాచమే తిస్రశ్చమే పంచ చమే సప్తచమే
నవచమ ఏకా దశచమే త్రయో దశచమే
పంచ దశచమే సప్త దశచమే నవ దశచమ
ఏక విగ్ం శతిశ్చమే త్రయో విగ్ం శతిశ్చమే
పంచ విగ్ం సతిశ్చమే సప్త విగ్ం శతిశ్చమే
నవ విగ్ం సతిశ్చమ ఏక-త్రిగ్ం శచ్చమే
త్రయస్-త్రిగ్ం శచ్చమే
చతస్-రశ్చమే உష్టౌచమే ద్వాదశ చమే
షోడశ చమే విగ్ం శతిశ్చమే
చతుర్-విగ్ం శతిశ్చమే உష్టావిగ్ం శతిశ్చమే
ద్వాత్రిగ్ం శచ్చమే షట్-త్రిగ్ం శచ్చమే
చత్వారిగ్ం శచ్చమే చతుశ్-చత్వారిగ్ం
శచ్చమే உష్టాచత్-వారిగ్ం శచ్చమే
వాజశ్చ ప్రసవశ్చా పిజశ్చ క్రతుశ్చ సువశ్చ
మూర్ధాచ వ్యశ్నియశ్చాన్‌-త్యాయన-శ్చాంత్యశ్చ
భౌవనశ్చ భువన-శ్చాధిపతిశ్చ ||

ఓం ఇడా దేవహూర్-మనుర్యజ్ఞనీర్-బృహస్పతి-రుక్థామదాని
శగ్ం సిషద్-విశ్వే-దేవాః సూ”క్తవాచః పృథివి మాతర్మా
మాహిగ్ం సీర్-మధు-మనిష్యే మధు-జనిష్యే
మధు వక్ష్యామి మధు వదిష్యామి మధిమతీం దేవేభ్యో
వాచముద్యాసగ్ం శుశ్రూ షేణ్యా”మ్‌ మనుష్యే”భ్యస్తం
మా దేవా అవంతు శోభాయై పితరోను మదంతు ||

ఓం సహనాభవతు సహనం భునక్తు
సహవీర్యం కరవావహై
తేజస్వినా వధీతమస్తు మావిద్విషావహయై”

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

tags: sri rudram chamakam, rudra chamakam, sri rudhram chamakam in telug, rudra chamakam in telugu, rudra chamakam telugu lo, telugu namakam-chamakam online, download, telugu scripts free, rudrachamakam telugu free

January 22, 2010

గణపతి మంత్రం

గణపతి మంత్రం

ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః హరిః ఓం
గణాణాం” త్వా గణపతిగుం హవామహే
కవిం కవీనాం ఉపమశ్ర వస్తమం
జ్యేష్ఠ్రరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మస్పద
ఆనశ్రణ్వన్ నూతిభిస్సీ దశాదనం

ప్రణో దేవి సరస్వతి వాజేభిర్ వాజినీవతి
ధీనామ విత్రయవతు
గణేశాయ నమః సరస్వత్యై నమః
శ్రీ గురుభ్యో నమః హరిః ఓం

శివోపాసన మంత్రం

Filed under: నమః శివాయ,మంత్రములు — admin @ 4:45 am

shiva lingam

శివోపాసన మంత్రం (మహా నారాయణోపనిషద్)

నిధపతయే నమః నిధనపతాంతికాయ నమః
ఊర్ధ్వాయ నమః ఊర్ధ్వలింగాయ నమః
హిరణ్యాయ నమః హిరణ్యలింగాయ నమః
సువర్ణాయ నమః సువర్ణలింగాయ నమః
దివ్యాయ నమః దివ్యలింగాయ నమః
భవాయ నమః భవలింగాయ నమః
శర్వాయ నమః శర్వ్ల్లలింగాయ నమః
శివాయ నమః శివలింగాయ నమః
జ్వలాయ నమః జ్వలలింగాయ నమః
ఆత్మాయ నమః ఆత్మలింగాయ నమః
పరమాయ నమః పరమలింగాయ నమః

ఈతత్ సోమస్య సూర్యస్య సర్వలింగఘ స్థాపయతి పాణి మంత్రం పవిత్రం

Older Posts »

Powered by WordPress