Telugu

December 10, 2011

శ్రీ శ్రీనివాస

Filed under: శ్రీ వేంకటేశ్వర — admin @ 2:30 am

స్తోత్రములు
అష్టకములు
శ్లోకములు
MP3 పాటలు డౌన్లోడ్
పిక్చర్స్ మరియు వాల్ పేపర్స్
  • Sri Srinivasa Wallpapers

December 8, 2011

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచస్తోత్రం

  

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచస్తోత్రం

మార్కండేయ ఉవాచ

నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణ కారకం
ప్రపద్యే వెంకటేశాఖ్యాం తదేవ కవచం మమ

సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరో వతు
ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాణ్ రక్షతు మే హరిః

ఆకాశరాట్ సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు
దేవదేవోత్తమోపాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః

సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిశ్వరః
పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు

య ఏతద్వజ్రకవచమభేద్యం వేంకటేశితుః
సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయః

~ ఇతి శ్రీ వెంకటేస్వర వజ్రకవచస్తోత్రం సంపూర్ణం ~

tags: sri venkateswara vajra kavacham, sri venkatesa vajr kavachamu online, vajrakavacham lyrics, vajrakavacham in telugu, telugu venkateswara vajrakavachamu, kavachamulu online, kavachams free, in telugu script, in telugu lipi

November 29, 2011

శ్రీ శ్రీనివాసగద్యం

శ్రీ శ్రీనివాసగద్యం

 
శ్రీమదఖిలమహీమండలమండనధరణీధర
మండలాఖండలస్య, నిఖిలసురాసురవందిత
వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల
సింహాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనా
చలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాథముఖ
బోధనిధివీథిగుణసాభరణ సత్వనిధి తత్వనిధి
భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద
పరమపురుషకృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ
గలద్గనగంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగ గుణ
రామానుజముని నామాంకిత బహు భూమాశ్రయ
సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత
విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస
నిర్ఘరానంతార్యాహర్య ప్రస్రవణధారాపూర విభ్రమద
సలిలభరభరిత మహాతటాక మండితస్య, కలికర్దమ
మలమర్దన కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ
మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజసలిల
సమజ్జన నమజ్జన నిఖిలపాపనాశన పాపనాశన
తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక జరాదిపీడిత
నిరార్తిజీవన నిరాశ భూసుర వరాతిసుందర
సురాంగనారతి కరాంగసౌష్ఠవ కుమారతాకృతి
కుమారతారక సమాపనోదయ దనూనపాతక
మహాపదామయ విహాపనోదిత సకలభువన విదిత
కుమారధారాభిధాన తీర్థాధిష్ఠితస్య, ధరణితల
గతసకల హతకలిల శుభసలిల గతబహుళ వివిధమల
హతిచతుర రుచిరతర విలోకనమాత్ర విదళిత వివిధ
మహాపాతక స్వామిపుష్కరిణీ సమేతస్య,
బహుసంకట నరకావట పతదుత్కట కలికంకట
కలుషోద్భట జనపాతక వినిపాతక రుచినాటక
కరహాటక కలశాహృత కమలారత శుభమంజన
జలసజ్జన భరభరిత నిజదురిత హతినిరత జనసతత
నిరస్తనిరర్గళ పేపీయమాన సలిల సంభృత విశంకట
కటాహతీర్థ విభూషితస్య, ఏవమాదిమ
భూరిమంజిమ సర్వపాతక గర్వహాపక సిన్ధుడంబర
హారిశంబర వివిధవిపుల పుణ్యతీర్థనివహ నివాసస్య,
శ్రీమతో వేంకటాచలస్య, శిఖిరశేఖరమహాకల్పశాఖీ,
ఖర్వీభవదతి గర్వీకృత గురుమేర్వీశగిరి ముఖోర్వీధర
కులదర్వీకర దయితోర్వీధర శిఖిరోర్వీ సతత
సదూర్వీకృతి చరణఘ నవ గర్వచర్వణనిపుణ
తనుకిరణమసృణిత గిరిశిఖర శేఖరతరునికర తిమిరః,
వాణీపతిశర్వాణీ దయితేన్ద్రాణిశ్వర ముఖ
నాణీయోరసవేణీ నిభశుభవాణీ నుతమహిమాణీయ
స్తన కోణీ భవదఖిల భువనభవనోదరః, వైమానికగురు
భూమాధిక గుణ రామానుజ కృతధామాకర
కరధామారి దరలలామాచ్ఛకనక దామాయిత
నిజరామాలయ నవకిసలయమయ
తోరణమాలాయిత వనమాలాధరః, కాలాంబుద
మాలానిభ నీలాలక జాలావృత బాలాబ్జ సలీలామల
ఫాలాంకసమూలామృత ధారాద్వయావధీరణ
ధీరలలితతర విశదతర ఘన ఘనసార
మయోర్ధ్వపుండ్ర రేఖాద్వయరుచిరః, సువికస్వర
దళభాస్వర కమలోదర గతమేదుర నవకేసర
తతిభాసుర పరిపింజర కనకాంబర కలితాదర
లలితోదర తదాలంబ జంభరిపు మణిస్తంభ
గంభీరిమదంభస్తంభ సముజ్జృంభమాణ
పీవరోరుయుగళ తదాలంబ పృథుల కదలీ ముకుల
మదహరణజంఘాల జంఘాయుగలః, నవ్యదల
భవ్యమల పీతమల శోణిమ లసన్నృదుల
సత్కిసలయాశ్రుజలకారి బల శోణతల పదకమల
నిజాశ్రయ బలబందీకృత శరదిందుమండలీ
విభ్రమదాదభ్ర శుభ్ర పునర్భవాధిష్ఠితాంగుళీగాఢ
నిపీడిత పద్మాసనః, జానుతలావధి లమ్బ విడంబిత
వారణ శుండాదండ విజృంభిత నీలమణీమయ
కల్పకశాఖా విభ్రమదాయి మృణాళలతాయిత
సముజ్జ్వలతర కనకవలయ వేల్లితైకతర
బహుదండయుగళః, యుగపదుదిత కోటి ఖరకర
హిమకర మండల జాజ్వల్యమాన సుదర్శన
పాంచజన్య సముత్తుంగిత శృంగాపర బాహు
యుగళః, అబినవశాణ సముత్తేజిత మహామహా
నీలఖండ మదఖండన నిపుణ నవీన పరితప్త
కార్తస్వర కవచిత మహనీయ పృథుల సాలగ్రామ
పరంపరా గుంభిత నాభిమండల పర్యంత లంబమాన
ప్రాలంబదీప్తి సమాలంబిత విశాల వక్షఃస్థలః,
గంగాఘర తుంగాకృతి భంగావళి భంగావహ
సౌధావళి బాధావహ ధారానిభ హారావళి దూరాహత
గేహాంతర మోహావహ మహిమ మసృణిత
మహాతిమిరః, పింగాకృతి భృంగార నిభాంగార
దళాంగామల నిష్కాసిత దుష్కార్యఘ నిష్కావళి
దీపప్రభ నీపచ్చవి తాపప్రద కనకమాలికా పిశంగిత
సర్వాంగః, నవదళిత దళవలిత మృదులలిత
కమలతతి మదవిహతి చతురతర పృథులతర
సరసతర కనకసరమయ రుచిరకంఠికా
కమనీయకంఠః, వాతాశనాధిపతి శయన కమన
పరిచరణ రతిసమేతాఖిల ఫణధరతతి మతికరవర
కనకమయ నాగాభరణ పరివీతాఖిలాంగా వగమిత
శయనభూతాహిరాజ జాతాతిశయః, రవికోటీ
పరిపాటీ ధరకోటీ రవరాటీ కితవీటీ రసధాటీ
ధరమణిగణకిరణ విసరణ సతతవిధుత తిమిరమోహ
గార్భగేహః, అపరిమిత వివిధభువన భరితాఖండ
బ్రహ్మాండమండల పిచండిలః, ఆర్యధుర్యానంతార్య
పవిత్ర ఖనిత్రపాత పాత్రీకృత నిజచుబుక గతవ్రణకిణ
విభూషణ వహనసూచిత శ్రితజన వత్సలతాతిశయః,
మడ్డుడిండిమ ఢమరు జర్ఘర కాహళీ పటహావళీ
మృదుమద్దలాది మృదంగ దుందుభి ఢిక్కికాముఖ
హృద్య వాద్యక మధురమంగళ నాదమేదుర
నాటారభి భూపాళ బిలహరి మాయామాళవ గౌళ
అసావేరీ సావేరీ శుద్ధసావేరీ దేవగాంధారీ ధన్యాసీ
బేగడ హిందుస్తానీ కాపీ తోడి నాటకురుంజీ శ్రీరాగ
సహన అఠాణ సారంగీ దర్బారు పంతువరాళీ వరాళీ
కల్యాణీ భూరికల్యాణీ యమునాకల్యాణీ హుశేనీ
జంఘెఠీ కౌమారీ కన్నడ ఖరహరప్రియా కలహంస
నాదనామక్రియా ముఖారీ తోడీ పున్నాగవరాళీ
కాంభోజీ భైరవీ యదుకులకాంభోజీ ఆనందభైరవీ
శంకరాభరణ మోహన రేగుప్తీ సౌరాష్ట్రీ నీలాంబరీ
గుణక్రియా మేఘగర్జనీ హంసధ్వని శోకవరాళీ
మధ్యమావతీ జేంజురుటీ సురుటీ ద్విజావంతీ
మలయాంబరీ కాపిపరశు ధనాసిరీ దేశికతోడీ
ఆహిరీ వసంతగౌళీ పంతు పాక్ కేదారగౌళ
కనకాంగీ రత్నాంగీ గానమూర్తీ వనస్పతీ
వాచస్పతీ దానవతీ మానరూపీ సేనాపతీ
హనుమత్తోడీ ధేనుకా నాటకప్రియా కోకిలప్రియా
రూపవతీ గాయకప్రియా వకుళాభరణం చక్రవాకం
సూర్యకాంతం హాటకాంబరీ ఘంకారధ్వనీ నటభైరవీ
కీరవాణీ హరికాంభోదీ ధీరశంకరాభరణ నాగానందినీ
యాగప్రియాది విసృమర సరస గానరసేత్యాది
సంతత సంతన్యమాన నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ
మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ
కృతానంద శ్రీమదానందనిలయ విమానవాసః,
సతత తతపద్మాలయా పదపద్మరేణు సంచితవక్షస్తట
పటవాసాః (శ్రిమదహోబిల లక్ష్మీనృసింహారాధనేన
సంప్రాప్త పద్మావతీ పరిణయ మహోత్సవః) శ్రీశ్రీనివాసః
సుప్రసన్నో విజయతాం.
శ్రీమదలర్మేల్మంగా నాయికాసమేతః
శ్రీశ్రీనివాస స్వామీ సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భూత్వా,
పవన పాటలీ పాలాశ బిల్వ పున్నాగ
చూత కదళీ చందన చంపక మంజుళ మందార
హింజులాది తిలక మాతులుంగ నారికేళ క్రౌంచాశోక
మాధూకామలక హిందుక నాగకేతక పూర్ణకుంద
పూర్ణగంధ రస కంద వన వంజుళ ఖర్జూర సాల
కోవిదార హింతాల పనస వికట వైకసవరుణ తరుఘమరణ
విచుళంకాశ్వత్థ యక్ష వసుధ వర్మాధ మన్త్రిణీ తిన్త్రిణీ బోధ న్యగ్రోధ
ఘటవటల జంబూమతల్లీ వీరతచుల్లీ వసతి వాసతీ
జీవనీ పోషణీ ప్రముఖ నిఖిల సందోహ తమాల
మాలా మహిత విరాజమాన చషక మయూర హంస
భరద్వాజ కోకిల చక్రవాక కపోత గరుడ నారాయణ
నానావిధ పక్షిజాతి సమూహ బ్రహ్మ క్షత్రియ వైశ్య
శూద్ర నానాజాత్యుద్భవ దేవతా నిర్మాణ మాణిక్య
వజ్ర వైఢూర్య గోమేధిక పుష్యరాగ పద్మరాగేంద్రనీల
ప్రవాళమౌక్తిక స్ఫటిక హేమ రత్నఖచిత
ధగద్ధగాయమాన రథగజ తురగ పదాతి సేనా
సమూహ భేరీ మద్దళ మురవక ఘల్లరీ శంఖ కాహళ
నృత్యగీత తాళవాద్య కుంభవాద్య పంచముఖవాద్య
అహమీమార్గన్నటీవాద్య కిటికుంతలవాద్య
సురటీచౌండోవాద్య తిమిలకవితాళవాద్య,
తక్కరాగ్రవాద్య ఘంటాతాడన బ్రహ్మతాళ సమతాళ
కొట్టరీతాళ ఢక్కరీతాళ ఎక్కాళ ధారావాద్య పటహ
కాంస్యవాద్య భరతనాట్యాలంకార కిన్నర కింపురుష
రుద్రవీణా ముఖవీణా వాయువీణా తుంబురువీణా
గాంధర్వవీణా నారదవీణా స్వరమండల రావణహస్త
వీణాస్తక్రియాలంక్రియాలంకృతానేకవిధవాద్య
వాపీకూపతటాకాది గంగాయమునా రేవావరుణా
శోణనదీశోభనదీ సువర్ణముఖీ వేగవతీ వేత్రవతీ క్షీరనదీ
బహునదీ గరుడనదీ కావేరీ తామ్రపర్ణీ ప్రముఖాః
మహాపుణ్యనద్యః సజలతీర్థైః సహోభయకూలంగత
సదాప్రవాహ ఋగ్యజుస్సామాథర్వణ వేదశాస్త్రేతిహాస
పురాణ సకలవిద్యాఘోష భానుకోటిప్రకాశ చంద్రకోటి
సమాన నిత్యకల్యాణ పరంపరోత్తరోత్తరాభివృద్ధి
ర్భూయాదితి భవంతో మహంతోనుగృహ్ణంతు,
బ్రహ్మణ్యో రాజా ధార్మికోస్తు, దేశోయం నిరుపద్రవోస్తు,
సర్వే సాధుజనాస్సుఖినో విలసంతు, సమస్తసన్మంగళాని సంతు,
ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిరస్తు, సకలకల్యాణ సమృద్ధిరస్తు.

~ ఇతి శ్రీశ్రీనివాసగద్యం శ్రీశైల శ్రీరంగాచార్యై రచితం సంపూర్ణం ~

tags: sri srinivasa gadyamu in telugu, gayamulu in telugu, venkateswara gadhyam, sri srinivasa ghadyamu, telugu gadyamulu, sri srinivasa mantras slokas, puja, saturday pujas, sri venkateswaragayamu, lipi, telugu devotionals songs

శ్రీ గోవింద నామములు – గోవిందా హరి గోవిందా

Filed under: శ్రీ వేంకటేశ్వర — admin @ 12:21 am

శ్రీ వేంకటేశ్వర గోవింద నామములు

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా
శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
భక్తవత్సలా గోవిందా
భాగవతప్రియా గోవిందా
నిత్యనిర్మలా గోవిందా
నీలమేఘశ్యామ గోవిందా
పురాణపురుషా గోవిందా
పుండరీకాక్షా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకులనందన గోవిందా

* * *

నందనందనా గోవిందా
నవనీత చోర గోవిందా
పశుపాలక శ్రీ గోవిందా
పాపవిమోచన గోవిందా
దుష్టసమ్హార గోవిందా
దురిత నివారణ గోవిందా
శిష్టపరిపాలక గోవిందా
కష్టనివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

వజ్రమకుటధర గోవిందా
వరాహమూర్తివి గోవిందా
గోపీజనలోల గోవిందా
గోవర్ధనద్ధార గోవిందా
దశరథనందన గోవిందా
దశముఖ మర్దన గోవిందా
పక్షివాహన గోవిందా
పాండవప్రియ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

మత్యకూర్మా గోవిందా
మధుసూదన హరి గోవిందా
వరాహ నరసింహ గోవిందా
వామన భృగురామ గోవిందా
బలరామానుజ గోవిందా
బౌద్ధకల్కిధర గోవిందా
వేణుగాన ప్రియ గోవిందా
వెంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

సీతానాయక గోవిందా
శ్రితపరిపాలక గోవిందా
దరిద్రజనపోషక గోవిందా
ధర్మసంస్థాపక గోవిందా
అనాథ రక్షక గోవిందా
ఆపద్బాంధవ గోవిందా
శరణాగతవత్సల గోవిందా
కరుణాసాగర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

కమలదళాక్ష గోవిందా
కామితఫలదాతా గోవిందా
పాపవినాశక గోవిందా
పాహిమురారే గోవిందా
శ్రీముద్రాంకిత గోవిందా
శ్రీవత్సాంకిత గోవిందా
ధరణీనాయక గోవిందా
దినకరతేజా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

పద్మావతీప్రియ గోవిందా
ప్రసన్నమూర్తీ గోవిందా
అభయహస్త ప్రదర్శన గోవిందా
మర్త్యావతారా గోవిందా
శంఖచక్రధర గోవిందా
శార్గగదాధర గోవిందా
విరజాతీర్థస గోవిందా
విరోధిమర్దన గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

సాలగ్రామధర గోవిందా
సహస్రనామా గోవిందా
లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా
లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా
కస్తూరితిలక గోవిందా
కాంచనాంబరధర గోవిందా
గరుడవాహన గోవిందా
గజరాజరక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

వానరసేవిత గోవిందా
వారధిబంధన గోవిందా
ఏడుకొండలవాడ గోవిందా
ఏకస్వరూపా గోవిందా
శ్రీరామకృష్ణా గోవిందా
రఘుకులనందన గోవిందా
ప్రత్యక్షదేవా గోవిందా
పరమదయాకర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

వజ్రకవచధర గోవిందా
వైజయంతిమాలా గోవిందా
వడ్డికాసులవాడ గోవిందా
వసుదేవతనయా గోవిందా
బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా
భిక్షుక సంస్తుత గోవిందా
స్త్రీపుంరూపా గోవిందా
శివకేశవమూర్తి గోవిందా
బ్రహ్మాండరూపా గోవిందా
భక్త రక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

నిత్యకళ్యాణ గోవిందా
నీరజనాభ గోవిందా
హాతీరామప్రియ గోవిందా
హరిసర్వోత్తమ గోవిందా
జనార్దనమూర్తి గోవిందా
జగత్సాక్షిరూపి గోవిందా
అబిషేకప్రియ గోవిందా
ఆపన్నివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

రత్నకిరీటా గోవిందా
రామానుజనుత గోవిందా
స్వయంప్రకాశా గోవిందా
ఆస్రితపక్ష గోవిందా
నిత్యశుభప్రద గోవిందా
నిఖిలలోకేశా గోవిందా
ఆనందరూప గోవిందా
ఆద్యంతరహితా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

ఇహపరదాయక గోవిందా
ఇభరాజరక్షక గోవిందా
పరమదయాళో గోవిందా
పద్మనాభ హరి గోవిందా
తిరుమలవాసా గోవిందా
తులసీ వనమాల గోవిందా
శేషాద్రి నిలయ గోవిందా
శేష శాయిని గోవిందా
శ్రీనివాస శ్రీ గోవిందా
శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకులనందన గోవిందా

* * *

tags: sir venkateshwara govinda namalu, govinda namas in telugu, govindanamalu telugulo, sri govinda namalu, sri venkatesha govinda namas online, downlaod, in telugu lipi, lord venkatesa namalu, sri venkatesa govinda namamulu

శ్రీ వేంకటేశ్వర సర్వస్వము

Filed under: శ్రీ వేంకటేశ్వర — admin @ 12:09 am

శ్రీ వేఙ్కటేశ్వర సర్వస్వము

గోవింద వేఙ్కటేశ గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశ గోవింద శ్రీనివాసా

తిరుమల తిరుపతి శ్రీనారాయణ గోవింద వేఙ్కటేశ
కలియుగ వరదా కామిత ఫలదా గోవింద శ్రీనివాసా
వరాహ క్షేత్ర వాస శ్రీపతే గోవింద వేఙ్కటేశ
వల్మీక దహే వాసుదేవ శ్రీ గోవింద శ్రీనివాసా
వకుళమాలిక సుపుత్ర శ్రీ హరే  గోవింద వేఙ్కటేశ
పద్మావతీ మానసచోర  గోవింద శ్రీనివాసా
ఆకాశరాజ జామాత శ్రీ  గోవింద వేఙ్కటేశ
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

శ్రీ శేషశైల శిఖర నివాస గోవింద వేఙ్కటేశ
కమనీయ దివ్య గరుడాద్రి వాస గోవింద శ్రీనివాసా
శ్రీ వేఙ్కటాద్రి చిన్మయ రూప గోవింద వేఙ్కటేశ
నారాయణాద్రి శిఖర నివాసా  గోవింద శ్రీనివాసా
వృషభాద్రి వాస ఋషిజన వందిత  గోవింద వేఙ్కటేశ
వృషాద్రి వాసా వేఙ్కట రమణ గోవింద శ్రీనివాసా 
అంజనాద్రీశ ఆర్షిత వత్సల  గోవింద వేఙ్కటేశ
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

వజ్ర ఖచిత మణిమయ మకుటధర  గోవింద వేఙ్కటేశ
విశేషకర్ణాభరణ భూషిత గోవింద శ్రీనివాసా
శంఖచక్ర ధర వర చతుర్భుజ  గోవింద వేఙ్కటేశ
సహస్ర లక్ష్మీ మాలా భూషణ గోవింద శ్రీనివాసా
సాలగ్రామ సుమాలా విలసిత గోవింద వేఙ్కటేశ 
నాగాభరణ నాగేంద్ర శయన గోవింద శ్రీనివాసా
అఖిలాభయకర ఆనంద నిలయ గోవింద వేఙ్కటేశ
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

సుప్రభాత సేవా వైభవ  గోవింద వేఙ్కటేశ
సహస్రనామార్చన సంతోష గోవింద శ్రీనివాస
నిత్య కల్యాణ ఉత్సవ ప్రియ గోవింద వేఙ్కటేశ
సహస్రదీపాలంకార ప్రియ  గోవింద శ్రీనివాస
తోమాలసేవా తోషిక హృదయ గోవింద వేఙ్కటేశ
సహస్ర కలశాభిషేక ప్రియా  గోవింద శ్రీనివాస
ఏకాంత సేవా శ్రీకాంత లోల గోవింద వేఙ్కటేశ
సర్వదర్శన ప్రియ సర్వేశ  గోవింద శ్రీనివాస
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

శుక్రవాసర అభిషేక ప్రియా గోవింద వేఙ్కటేశ
నేత్రదర్శన నందిత లోకా  గోవింద శ్రీనివాసా
పవిత్రోత్సవ ప్రణయ పావన  గోవింద వేఙ్కటేశ
తెప్పొత్సవ ప్రియ వటపత్ర శయన  గోవింద శ్రీనివాసా
ఆనివరాస్థాన ఉత్సవ ప్రియ  గోవింద వేఙ్కటేశ
పద్మావతీ పరిణయ నిరతా గోవింద శ్రీనివాసా
పుష్పయాగ పరిపూర్ణ పరిమళా  గోవింద వేఙ్కటేశ
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

పూలంగి సేవా పూర్ణ మనోరథ గోవింద వేఙ్కటేశ
వసంతొత్సవానంత ప్రశాంత గోవింద శ్రీనివాసా
డోలోత్సవ లీలా విలాసిత గోవింద వేఙ్కటేశ
నిజపాద పద్మ దర్శన నిరతా గోవింద శ్రీనివాసా
జ్యేష్ఠాభిషేక దేదీప్యమాన గోవింద వేఙ్కటేశ
పారువేటాక్ష ఉత్సవ ప్రియా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

బ్రహ్మోత్సవ వైభవ విభవాహరే గోవింద వేఙ్కటేశ
శేషవాహనా విశేష విలసిత గోవింద శ్రీనివాసా
గరుడ వాహన గజేంద్ర రక్షక గోవింద వేఙ్కటేశ
సింహ వాహనా ప్రహ్లాద వరద గోవింద శ్రీనివాసా
మోహిహీ వేష మోహన రూప గోవింద వేఙ్కటేశ
సూర్యప్రభ వాహన సురంజిత గోవింద శ్రీనివాసా
చంద్రప్రభ వాహన విరాజిత గోవింద వేఙ్కటేశ
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

కల్పవృక్ష వాహన కామితార్థ గోవింద వేఙ్కటేశ
సువర్ణమణిమయ రథ సురంజితా గోవింద శ్రీనివాసా
హనుమద్‌వాహన ఆషితావన గోవింద వేఙ్కటేశ
సర్వభూపాల వాహన ప్రియ గోవింద శ్రీనివాసా
రథోత్సవ ప్రియ రంగనాథ శ్రీ గోవింద వేఙ్కటేశ
అశ్వవాహనా అనశ్వరేశ్వర గోవింద శ్రీనివాసా
చక్రస్నాన సమస్త పాప హర గోవింద వేఙ్కటేశ
సకల లోక కల్యాణ కారక గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

November 28, 2011

వేంకటేశ హరే

వేఙ్కటేశ హరె

వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే 

తిరుపతి పుర వాసా గోవింద హరె వేఙ్కటగిరి నిలయ గోవింద హరె
సప్తగిరివర హరే గోవింద హరె ఆనందనిలయ హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే 

కంజదళనేత్రా గోవింద హరె కస్తూరితిలక ధర గోవింద హరె
కందర్పజనక హరే గోవింద హరె కమనీయరూప హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే  

మాధవ కేశవ హే గోవింద హరె మంగళరూప హరే గోవింద హరె
ముక్తిప్రద శ్రీహరే గోవింద హరె మమకార హర హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే   

అచ్యావతార హరే గోవింద హరె ఆదిమ పురుష హరే గోవింద హరె 
అలమేలుమంగాపతే గోవింద హరె అద్భుత రూప హరే గోవింద హరె 
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే 

నారద వినుత హరే గోవింద హరె అన్నమయ్య నుత హే గోవింద హరె
త్యాగరాజస్తుతహే గోవింద హరె రామదాస నుత హే గోవింద హరె  
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే  గోవింద హరె

వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె 
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె

tags: venakteshwara pujas, venakatesha slokas, sri venkateshwara swmi telugu, venkatesha hare, online in telugu , lord venkatesa slokas and mantras in telugu, telugu lord venkatesha , god venkateshwara swamy hari namaas, free

November 5, 2011

శ్రీ వెంకటేశ్వర గోవింద నామములు (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము)

Filed under: శ్రీ వేంకటేశ్వర — admin @ 1:30 am

శ్రీ వెంకటేశ్వర గోవింద నామములు

గోవింద నామములు ( తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము)

గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

వేఙ్కటరమణా గోవిందా వైకుంఠనిలయ గోవిందా
వరాహగిరివర గోవిందా వాసుదేవ కృష్ణ గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

కలియుగ వరదా గోవిందా కామిత ఫలదా గోవిందా
కరుణా సాగర గోవిందా కమనీయ రూప గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

శంఖచక్రధర గోవిందా   సేవకపాలక గోవిందా
సరసిజనేత్రా గోవిందా  సంస్కృతనామ గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

నారాయణ హరి గోవిందా నయన మనోహర గోవిందా
నళినదలేక్షణ గోవిందా నందకధరశ్రీ గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

వజ్రమకుటధర గోవిందా వాంఛితఫలదా గోవిందా
వసుధారక్షక గోవిందా వారిధిశయనా గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

శ్రీశైలవాసా గోవిందా శ్రీభూనీలా గోవిందా
శ్రీదేవీప్రియ గోవిందా శ్రీలక్ష్మీప్రియ గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

శాంతాకారా గోవిందా శాంఘధరశ్రీ గోవిందా
శతృ వినాశక గోవిందా శశివదన హరె గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

ప్రణవ స్వరూపా గోవిందా ప్రణతార్ధిహరా గోవిందా
పురాణ పురుషా గోవిందా పుష్కరాక్ష హరే గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

అప్రమేయ హరే గోవిందా అనిరుధ్ధ హరే గోవిందా
అంజనగిరివర గోవిందా అమర ప్రభొ హరె గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

పద్మనాభ హరె గోవిందా పరమపవిత్ర గోవిందా
పంకజనాభా గోవిందా ప్రహ్లాదవరద గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

ఓంకార రూపా గోవిందా శక్తిస్వరూపా గోవిందా
ముక్తిదాయకా గోవిందా మురహర నగధర గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

వైకుంఠవాస గోవిందా వజ్రకవచధర గోవిందా
వామన శ్రీధర గోవిందా వైదేహీప్రియ గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

హే శ్రీ కృష్ణా గోవిందా హే శ్రీ రామా గోవిందా
హే నృసింహా గోవిందా హే నారాయణా గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

కరిరాజవరద గోవిందా ఖగరాజ గమన గోవిందా
కాంచన గోపుర గోవిందా కవి పండిత నుత గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

బ్రహ్మాది వినుత గోవిందా సనకాదినుతా గోవిందా
సరసిజ నేత్రా గోవిందా సంకీర్తన ప్రియ గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

భోగీంద్ర శయన గోవిందా భవరోగ వైద్య గోవిందా
భక్తజన ప్రియ గోవిందా బదరీ నిలయా గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

ఆపద్బాంధవా గోవిందా అనాధరక్షక గోవిందా
అహిశయన హరే గోవిందా అంబుజ లోచన గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

వకుళాత్మజ హరె గోవిందా వసుదేవ తనయ గోవిందా
వారిధిశయనా గోవిందా వానర సన్నుత గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

ఆదిమ పురుష గోవిందా ఆనంద నిలయ గోవిందా
అమరేంద్రవినుత గోవిందా ఆశ్రిత వత్సల గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

దయా సముద్రా గోవిందా దైవశిఖామణి గోవిందా
దనుజ మర్ధనా గోవిందా ధరణీధర హరే గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా

November 3, 2011

అచ్యుత శ్రీ వేఙ్కటేశా

అచ్యుత శ్రీ వేఙ్కటేశా

అచ్యుత శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
అనంతా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
కేశవా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
మాధవా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
వామనా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
శ్రీధరా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
నారాయణా వేఙ్కటేశా…     

హృశీకేశా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పద్మనాభా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
దామోదరా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
ప్రద్యుమ్నా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
త్రివిక్రమా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
విరూపాక్ష శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
విశ్వేశా వేఙ్కటేశా… 

విశ్వప్రాణా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
విభవా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
విష్ణో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
సహిష్ణో శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
స్వయంభో వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
సంపూర్ణా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
సాద్యాయా వేఙ్కటేశా …

పరమాత్మా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
విరూపాక్షా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
విశ్వేశా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
విరాడ్వపో శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
శేషశయనా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
శేషకృత్వా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
జిష్ణో శ్రీ వేఙ్కటేశా…  

వనజనాభా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
వాసుదేవా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
వామనా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
వర్ణా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
వర్నిః ప్రియా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
విగ్రహా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
వర్నితేజా వేఙ్కటేశా…      

అమృతాంశో వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
అనఘా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
ఆత్మీయా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
అభయప్రదా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
అక్షయా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
ఆయుఃప్రదా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
ఆనందా వేఙ్కటేశా…        

పరమాత్మా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పరంజ్యోతే శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
పరేషా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పరాత్పరా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
పరిపూర్ణా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పవిత్రా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
ప్రద్యుమ్నా వేఙ్కటేశా…      

మహానందా వేఙ్కటేశా  ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
మహాశూరా శ్రీనివాసా  ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
మహాక్రోధా వేఙ్కటేశా  ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
మహాశాంతా శ్రీనివాసా  ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
మహాజ్వాలా వేఙ్కటేశా  ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
మహాగుణా శ్రీనివాసా  ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
మంత్రాంగా వేఙ్కటేశా…   

కాలాంతకా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
కచ్ఛపాంగా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
కామపాలా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా 
కపర్థే శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
కామితప్రద వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా  
కపలాపతే శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
కాలమేఘా వేఙ్కటేశా…

పక్షివాహన వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పాపనాశక శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
పశుపాలకా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పరశురామ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
పతితపావన వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
పార్థప్రియ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా

ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా

sri venkatesha hymn,sri venkateshwara pooja,lord venkateswara mantras, slokas in telugu free

January 22, 2010

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్

lord-venkateswara suprabhatam in telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సుప్రభాతమ్

కౌసల్యా సుప్రజారామ పూర్వాసంధ్యాప్రవర్తతే ॥ ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యమ్ దైవ మాహ్నికమ్
ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ ॥ ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు

మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైటభారేః ॥ వక్షోవిహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే
శ్రీస్వామినే శ్రితజనప్రియ దానశీలే ॥ శ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతమ్

తవ సుప్రభాతమరవింద లోచనే ॥ భవతు ప్రసన్నముఖ చంద్రమండలే
విధి శంకరేంద్ర వనితాభిరర్చితే ॥ వృశ శైలనాధ దయితే దయానిధే

అత్ర్యాది సప్త ఋషయస్సముపాస్య సన్ధ్యాం ॥ ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి
ఆదాయ పాదయుగ మర్చయితుం ప్రపన్నాః ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

పంచాననాబ్జ భవషణ్ముఖ వాసవాద్యాః ॥ త్రైవిక్రమాది చరితం విబుధాః స్తువంతి
భాషాపతిః పఠతి వాసర శుద్ధి మారాత్ ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

ఈశత్ప్రఫుల్ల సరసీరుహ నారికేళ ॥ పూగద్రుమాది సుమనోహర పాలికానామ్
ఆవాతి మందమనిలః సహదివ్య గన్ధైః ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

ఉన్మీల్యనేత్ర యుగముత్తమ పన్జరస్తాః ॥ పాత్రావసిష్ఠ కదలీ ఫల పాయసాని
భుక్త్వాస్సలీల మథకేళి శుకాః పఠంతి ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

తన్త్రీ ప్రకర్ష మధుర స్వనయా విపన్చ్యా ॥ గాయత్యనన్త చరితం తవ నారదోపి
భాషా సమగ్ర మసత్కృతచారు రమ్యం ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

భృంగావళీచ మకరంద రసాను విద్ధ ॥ ఝుంకారగీత నినదైః సహసేవనాయ
నిర్యాత్యుపాంతర ససీ కమలోదరేభ్యః ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

యోషాగణేన వరదధ్ని విమధ్యమానే ॥ ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్రఘోషాః
రోషాత్కలిం విత ధతే కకుభశ్చ కుంభాః ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

పద్మేశమిత్ర శతపత్ర గతాళివర్గాః ॥ హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యాః
భేరీ నినాదమివ భిభ్రతి తీవ్రనాదమ్ ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిల లోక భంధో ॥ శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో
శ్రీ దేవతాగృహ భుజాంతర దివ్యమూర్తే ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

శ్రీ స్వామి పుష్కరిణికాప్లవ నిర్మలాంగాః ॥ శ్రేయార్థినో హరవిరించి సనందనాద్యాః
ద్వారే వసంతి వరవేత్ర హతోత్త మాంగాః ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

శ్రీ శేష శైల గరుడాచల వేంకటాద్రి ॥ నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యామ్
ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతే రనీశం వదన్తి ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

సేవా పరాః శివ సురేశ కృశానుధర్మన్ ॥ రక్షోమ్బునాధ పవమాన ధనాధి నాథాః
బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్నిజ శీర్శ దేశాః ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

ధాటీషుతే విహగరాజ మృగాధిరాజ ॥ నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః
స్వస్వాధికార మహిమాధికమర్థయంతే ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

సూర్యేందు భౌమ బుధవాక్పతి కావ్యశౌరి ॥ స్వర్భానుకేతు దివిశత్పరిశత్ప్రధానాః
త్వద్దాస దాస చరమావధి దాస దాసాః ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

తత్పాదధూళి భరిత స్పురితోత్త మాన్గాః ॥ స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరన్గాః
కల్పాగమా కలనయా కులతాం లభంతే ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

త్వద్గోపురాగ్ర శిఖరాణి నిరీక్షమాణాః ॥ స్వర్గాపవర్గ పదవీం పరమాం శ్రయంత
మర్త్యా మనుష్య భువనే మతిమాశ్రయంతే ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

శ్రీ భూమినాయక దయాది గుణామృతాబ్దే ॥ దేవాదిదేవ జగదేక శరణ్య మూర్తే
శ్రీమన్ననణ్త గరుడాదిభి రర్చితాంఘ్రే ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ ॥ వైకుంఠ మాధవ జనార్దన చక్రపాణే
శ్రీ వత్స చిహ్న శరణాగత పారిజాత ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

కందర్ప దర్ప హర సుందర దివ్య మూర్తే ॥ కాంతా కుచాంబురుహ కుట్మల లోలదృష్టే
కల్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్యకీర్తే ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

మీనాకృతే కమఠకోల నృసింహ వర్ణిన్ ॥ స్వామిన్ పరశ్వథ తపోధన రామచంద్ర
శేషాంశరామ యదునందన కల్కి రూప ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

ఏలాలవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం ॥ దివ్యం వియత్సరితు హేమఘటేషు పూర్ణం
ధృత్వాద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టాః ॥ తిశ్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతమ్

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి ॥ సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహన్గాః
శ్రీ వైష్ణవాః సతత మర్థిత మంగళాంతే ॥ ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతమ్

బ్రహ్మోదయ స్సురవరాస్సమహర్ష యస్తే ॥ సంతస్సనందన ముఖాస్త్వధ యోగివర్యాః
ధామాంతికే తవ హి మంగళ వస్తు హస్తాః ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

లక్శ్మీనివాస నిరవద్య గుణైక సింధో ॥ సంసారసాగర సముత్తరణైక సేతో
వేదాంత వేద్య నిజవైభవ భక్త భోగ్య ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

ఇత్థం వృషాచలపతే రిహ సుప్రభాతం ॥ యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః
తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరంగభాజాం ॥ ప్రఙ్నామ్ పరార్థ సులభాం పరమాం ప్రసూతే

Tags: sree venkateswara suprabhatam in telugu, telugu lipi suprabaatam, suphra baatham, baatam, batham, suprabatham, suprabatam, venkateshwara

Powered by WordPress