Telugu

October 24, 2011

వరసిద్ది వినాయక

Filed under: శ్రీ వినాయక — admin @ 1:41 am

స్తోత్రములు
అష్టకములు
శ్లోకములు
MP3 పాటలు డౌన్లోడ్
పిక్చర్స్ మరియు వాల్ పేపర్స్

August 29, 2011

శ్రీ గణపతి పంచరత్నము

శ్రీ మహాగణపతి పంచరత్నము – శ్రీ వినాయక పంచరత్నము

ముదాకరాత్తమోదకం సదావిముక్తి సాధకమ్
కళాధరావతం సకం విలాసిలోక రక్షకమ్
అనాయకైకనాయకం వినాశితేభదైత్యకం
నతాశుభాశునాశకమ్ నమామి తం వినాయకం

నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరమ్
నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాప దుద్ధరమ్
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం
మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం

సమస్తలోక శంకరం నిరస్తదైత్య కుంజరం
దరేతరోదరం వరం వరేభవక్తృ మక్షరమ్
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం
మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్

అకించనార్తిమార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం
పురారిపూర్వ నందనం సురారిగర్వచర్వణమ్
ప్రపంచనాశభీషణం ధనంజయాది భూషణం
కపోల దానవారణం భజే పురాణ వారణమ్

నితాన్త కాన్తి దన్తకాన్తి మన్తకాంత కాత్మజం
అచిన్త్వరూప మన్తహీన మన్తరాయ క్రింతనమ్
హృదన్తరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం
తమేక దన్తమేవ తం విచిన్తయామి సంతతమ్

ఫలశ్రుతిః

మహాగణేశ పంచరత్న మాదరేణ యోన్వహం
ప్రజల్పతి ప్రభాతకే స్మరన్ గణేస్వరమ్
అరోగతా మదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం
సమాహితాయు రష్తభూతి రభ్యుపైతి సోచిరాత్

~ ఇతి శ్రీ ఆది శంకరాచార్య కృత శ్రీ గణేశ పంచరత్నము సంపూర్ణం ~

tags: ganesha pancharatnamu, ganapathi pancharatnam in telugu, pancharatmulu in telugu, ganesha pancharatnam in telugu, ganapathi pncharathnam telugu lo, telugulo ganesha mantras, slokas, puja in telugu, telugu scripts online free

August 22, 2011

శ్రీ గణేశ మంగళాష్టకము

శ్రీ గణేశ మంగళ అష్టకము

tags: sri ganesh mangalashtakamu in telugu, mangalashtakamulu in telugu, ganapathi mangala ashtamu, ashtamaulu telugulo online, download, free, ganesha mangalaashtakamu telugu, ganesha mantras pujas in telugu online free

శ్రీ మహాగణపతి ప్రాతః స్మరణం

శ్రీ మహాగణపతి  ప్రాతః స్మరణం శ్లోకం

ganesha pratah smaranamulu,ganapathi pratajh smaram in telugu,telugulo ganapathi ratah smaranamu online free

శ్రీ మహాగణపతి వందనము – ప్రాధన

Filed under: శ్రీ వినాయక — admin @ 4:40 am

శ్రీ గణపతి వందనము  -  ప్రాధన

tags: ganesha vandanam , ganapathi vandanam in telugu, ganaesha vandhanam in telugu, telugu ganesha mantras free, gansha slokas in telugu, ganesha puja in telugu, vigneshwara telugulo, script, ganesha pradhana in telugu online free

August 19, 2011

శ్రీ గణేశ సూక్తం

SRI GANESHA SUKTHAM – SRI GANESHA SOOKTHAM

tags: ganapthi suktham, ganesha sookhtam in telugu, ganesha sukhtam telugu lo, ganapathi slokas mantras in telugu

శ్రీ గణేశ అష్టకము

గణేశ అష్టకము ప్రతి రోజు పఠిoచుట వలన అన్ని పనులలోను విజయము కలిగి ఆటంకములు అన్ని తొలగి పోతాయి. ఈ గణేశ అష్టకము ను ప్రతి బుధవారం పఠిoచ వలెను.

tags: ganesha ashtakamu in telugu, gasnesha ashtakam telugu, telugu lo ganesha ashtakamulu free, telugu vinayaka ashtakamu, ashtakamulu telugu lo, ganesha pujas in telugu, slokas, mantras in telugu, ganeshashtakamu telugu, online ganesha pujalu, vigneshwara ashtakamu, vinayaka chavithi pujas, ashtakams in telugu, telugulo pdf, free download

August 18, 2011

వినాయక చవితి – పూజ విధానము, కథ

Vinayaka Puja – Vidhanam (Process)

Click On the Page No To Download

వినాయక చవితి పూజ విధానము – Page 1

వినాయక చవితి పూజ విధానము – Page 2

వినాయక చవితి పూజ విధానము – Page 3

వినాయక చవితి పూజ విధానము – Page 4

వినాయక చవితి పూజ విధానము – Page 5

వినాయక చవితి పూజ విధానము – Page 6

వినాయక చవితి పూజ విధానము – Page 7

వినాయక చవితి పూజ విధానము – Page 8

వినాయక చవితి పూజ విధానము – Page 9

వినాయక చవితి పూజ విధానము – Page 10

వినాయక చవితి పూజ విధానము – Page 11


tags: vinayaka puja vidhanam in telugu vinayaka chavithi puja telugu lo, vinayaka puja in telugu, vinayaka pooja telugu vinayakachavithipooja in telugu, vigneshwara pooja telugu, telugu lipi, telugu lo vinayaka chavithi, vinayakachavithi pooja vidhanam telugulo, vinayakui puja telugu, telyugu pdf, download, process, steps in puja free, poja process online

April 8, 2010

శంకట హర గణేశ స్తోత్రం

sankasta  stotram in telugu

ంకట హర గణేశ స్తోత్రం  -  శంకష్ట నాశన స్తోత్రం

నారద ఉవాచ -

ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ |
భక్తావాసం స్మరేనిత్యం ఆయుష్కామార్థసిద్ధయే || ౧ ||

ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకమ్ |
తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకమ్ || ౨ ||

లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ |
సప్తమం విఘ్నరాజేంద్రం ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ || ౩ ||

నవమం భాలచంద్రం చ దశమం తు వినాయకమ్ |
ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశం తు గజాననమ్ || ౪ ||

ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
న చ విఘ్నభయం తస్య సర్వసిద్ధికరః ప్రభుః || ౫ ||

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ |
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్మోక్షార్థీ లభతే గతిమ్ || ౬ ||

జపేద్గణపతిస్తోత్రం షడ్భిర్మాసైః ఫలం లభేత్ |
సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయః || ౭ ||

అష్టేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్ |
తస్య విద్యా భవేత్సర్వా గణేశస్య ప్రసాదతః || ౮ ||

tags: Sankashtnashana sthothra, sankata hara ganapathi stotram in telugu, Sankatahara ganesha in telugu, telugu sankata nashana, sankataharana, sankata harana stotram telugulo, sankata nasana ganesha stotram in telugu, sankatahara ganesha stotram,sankata dasha,sankata nasana ganesha stotram lyrics,sankata nivarana in telugu, ganesha slokas,online, telugu stotrams, stotrams in telugu lipe, telugu lipi, sankatahara ganesha stotram in telugu , telugu lo, ganesha in telugu, ganesha slokas in telugu, sankatahara ganesha in telugu, telugu languages, telugu slokas mantras

April 7, 2010

గణేశ అష్తోత్తరములు

 108 names of ganesha

గణేశ 108 names daily కానీ బుధవారం కానీ వినాయకచవితి నాడు కానీ ఏదయినా స్పెషల్ అకేషన్ కి కానీ చదువుతారు.  గణేశ మన హృదయాలలో ఉండీ మన కాస్టాలు తీర్థుతారు.

ఓం గం గం గణాధిపతయే నమః

“సర్వవిజ్ఞాహారం  దేవం  సర్వకర్యఫలప్రధం
సర్వసిద్ది  ప్రధాతరం  వందేహం గణనాయకం”

ఓం వినాయకయ నమః
ఓం విఘణరాజయ నమః
ఓం గౌరీపత్రయ నమః
ఓం గాణేశ్వరాయ నమః
ఓం స్కాందగ్రాజయ నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం పుతయా నమః
ఓం దక్షయ నమః
ఓం అధ్యక్షయ నమః
ఓం ద్విజాప్రియయ  నమః
ఓం  ఇంద్రశ్రిప్రదయ నమః
ఓం  వాణిప్రదయ నమః
ఓం అవ్యయాయా నమః
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః
ఓం సర్వతనయాయ నమః
ఓం సర్వరిప్రియయ నమః
ఓం సర్వత్మకాయ నమః
ఓం సృష్టికత్రే నమః
ఓం దేవాయా నమః
ఓం అనేకర్చితాయా నమః
ఓం శివాయ నమః
ఓం శుద్ధాయా నమః.
ఓం బుద్ధీప్రియయ నమః
ఓం. సంతాయ నమః
ఓం  బ్రహ్మచారినే నమః
ఓం గజాననాయ నమః
ఓం  ద్వైమత్రేయాయ నమః
ఓం మునిస్తుత్యాయ నమః
ఓం భాక్తవిఘ్నవినసనయ నమః
ఓం ఏకదంతాయ నమః
ఓం చతుర్బహావే నమః
ఓం చతుర్యయ నమః
ఓం శక్తిసంయుతయ నమః
ఓం లాంబోదారాయ నమః
ఓం శూర్పకర్నాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం బ్రహ్మవిడుత్తమయ  నమః
ఓం కలయ నమః
ఓం గ్రహపతయె నమః
ఓం కమినే నమః.
ఓం సోమసూర్యాగ్నీలోచనయ నమః
ఓం పాశాంసంకుసధారయ నమః
ఓం చందాయా నమః
ఓం గుణాతితాయా నమః
ఓం నిరంజనయ నమః
ఓం అకల్మశయ నమః
ఓం స్వయంసిద్ధయా నమః
ఓం సిద్ధర్చితపదంబూజయా నమః
ఓం బీజాపూరఫాలసాక్తాయ .
ఓం వరదాయ నమః
ఓం శాశ్వతయ నమః
ఓం కృతినే నమః
ఓం ద్విజాప్రియయ నమః
ఓం విటాభయయా నమః
ఓం గదినే నమః
ఓం  చక్రినే నమః
ఓం ఇక్షుచాపద్రితే నమః
ఓం శ్రిదయ నమః
ఓం అజయ నమః
ఓం ఉత్పలకరాయ నమః
ఓం  శ్రీపతయె నమః
ఓం స్తుతిహర్శితాయా నమః
ఓం కులద్రిభేత్త్రే  నమః
ఓం  జటిలయా నమః
ఓం కలీకల్మషనాసనాయ నమః
ఓం చంద్రచుదమనయే నమః
ఓం కాంతయ నమః
ఓం పాపహరినే నమః
ఓం సామహితాయా నమః
ఓం ఆశ్రితయా నమః
ఓం శ్రీకరాయ నమః
ఓం సౌమ్యాయ నమః
ఓం భక్తావంఛిదయకాయ నమః
ఓం సంతాయ నమః
ఓం కైవల్యసుఖాధాయ నమః
ఓం సచిదనందవిగ్రహాయ నమః
ఓం జ్ఞానినే నమః
ఓం దయాయుతయా నమః
ఓం దంతయ నమః
ఓం బ్రహ్మద్వేశవివర్జితయా నమః
ఓం ప్రమత్తడైత్యభాయదయ నమః
ఓం శ్రీకంథాయ నమః
ఓం విభూదేశ్వరాయ .
ఓం రమార్చితాయా నమః
ఓం విధయే .
ఓం నగరాజయజ్నోపవితాయే నమః
ఓం స్థులాకంతాయ నమః
ఓం స్వయంకర్తరే నమః
ఓం సమఘోశాప్రియాయ నమః
ఓం పరస్మై నమః
ఓం  స్తులతున్దయ నమః
ఓం  అగ్రన్యే నమః
ఓం  ధీరయ నమః
ఓం వాగిశాయ నమః
ఓం సిద్ధిదాయకయ నమః
ఓం దుర్వబిల్వప్రియాయ నమః
ఓం అవ్యక్తముర్తయే నమః
ఓం అద్భుతమూర్తిమతే .
ఓం శైలేంద్రతనుజోటసాంగ ఖేలనోత్సుకమనాసాయ నమః
ఓం శ్వాలావణ్యసుధాసరాజిత మన్మతావిగ్రహయ నమః
ఓం సమస్తజగథాదారయ నమః
ఓం  మయినె నమః
ఓం ముషికవాహనయ నమః
ఓం హ్రుష్టయ నమః
ఓం తుష్టయ  నమః
ఓం ప్రసంనత్మనే  నమః
ఓం సర్వస్సిద్ధిప్రదయకాయ  నమః

“. శ్రీ విజ్ఞేశ్వర అస్తోతర శతరమావళి హీ”

tags: ganesha 108 names in telugu, astotharama, 108 names of vinayaka telugu lo, ganapthi astaotharam telugulo ,online, devotional, slokas, astothras, chanting mantras, ganesha pujas, chating, names of ganesha telugu, vigneshwara, astotharams in telugu, pujas in telugu,free

Older Posts »

Powered by WordPress